Kadrin Karner • 8. juuni 2011 kell 14:24

Tallinna Vesi: riik on ühepoolselt lepingut rikkunud

Tallinna Vesi teatas vastuseks majandusministeeriumi (MKM) asekantsleri Ahti Kuninga poolt ettevõtte aktsionäridele saadetud noomivale kirjale, et ei lepi olukorraga, kus Eesti riik on ühepoolselt rikkunud erastamislepingu tingimusi.

"AS Tallinna Vesi ja tema investorid on täitnud kõiki Euroopa Liidu ja  Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid ning Tallinna Linnaga erastamise ajal sõlmitud teenuslepingut. AS Tallinna Vesi ei saa aktsepteerida erastamislepingu tingimuste ühepoolset rikkumist Eesti võimuorganite poolt ning kasutab kõiki seaduslikke meetmeid, et kaitsta investorite poolt 2001. aastal heas usus Eestisse tehtud investeeringut, millise aluseks olnud tingimustel ostsid investorid aktsiaid ka 2005. aastal toimunud esmase aktsiate avaliku emissiooni käigus," seisab äsja avaldatud börsiteates.

Samuti kirjutab Tallinna Vesi börsiteates, et tahab juhtida aktsionäride tähelepanu ühele kirjas olevale olulisele faktiveale. "Nimelt väidab MKM, et ainus seaduse sisuline muudatus oli hinnaregulatsiooni osas järelvalvet teostava institutsiooni vahetus. MKM-i sõnul oli juba erastamise ajal kehtinud seaduse kohaselt võimalik kehtestada selliseid tariife, mis võimaldasid teenida mõistlikku tulukust vee-ettevõtte poolt investeeritud varadelt. Ettevõte peab vajalikuks selgitada, et augustis 2010 lülitati seadusesse piirang investeeringu teinud isiku osas, st tulukust lubatakse arvestada ainult vee-ettevõtte enda poolt investeeritud varadelt. Erastamise ajal ja kuni augustini 2010 võimaldas seaduse sõnastus teenida tulukust ka investorite poolt investeeritud varadelt."

Samuti on aktsionäride seisukohast oluline, et põhjendatud tulukuse mehhanism oli selgelt määratletud erastamisdokumentides ja erastamislepingu osaks olnud äriplaanis, seisab teates. Vastavaid põhimõtteid sisaldav erastamisleping allkirjastati Tallinna Vee teatel 2001. aastal 15-aastaks ja hiljem pikendati aastani 2020. "Aastatel 2001-2010 investorite poolt investeeritud kapitalilt teenitud keskmine reaalne tulukus on olnud 6,5%. Arvutuse aluseks olevad põhimõtted on täielikult kooskõlas Maailmapanga soovitustega erastatud ettevõtete hea tava kohaseks reguleerimiseks ning samuti kinnitatud sõltumatu eksperdi Oxera poolt."

 

Hetkel kuum