Indrek Kald • 11. november 2013 kell 14:00

Halduskohus: MKM pidanuks tegema rongiliikluse riigihanke

Tallinna halduskohtu tänase otsuse kohaselt pidanuks riik korraldama raudtee reisijateveo lepingu sõlmimiseks riigihanke.

Tallinna halduskohus jättis otsusega rahuldamata majandusministeeriumi kaebuse riigihangete vaidlustuskomisjoni 4. septembri otsusele, mis tuvastas riigi ning ASi Elektriraudtee (uue ärinimega AS Eesti Liinirongid) vahel 1. juulil sõlmitud raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu tühisuse.

Kõnealuse lepingu vaidlustas vaidlustuskomisjonis Marcel Vichmannile kuuluv AS Edelaraudtee, kellelt riik soovis veolepingu tähtajast varem võtta õiguse opereerida reisirongidega ning anda selle riigifirmale Elektriraudtee.

Kohus nõustus vaidlustuskomisjoni seisukohaga, et ühistranspordiseadusest tulenes majandusministeeriumil kohustus viia raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks läbi riigihangete seaduses kohane hankemenetlus.

Halduskohtu hinnangul tähendab selline kohustus ühtlasi keeldu otselepingu sõlmimiseks ning vastavat otselepingu sõlmimise õigust ei saa tuletada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest, nagu seda tegid majandusministeerium ja Eesti Liinirongid.

Kohus leidis, et eelnimetatud määruse kohaselt oleks vaidlusaluse otselepingu sõlmimine lubatud vaid siis, kui Eesti siseriiklikus õiguses vastavasisulist keeldu ei oleks, ent ühistranspordiseadusest vastav keeld tuleneb.

Ühtlasi leidis kohus, et eelviidatud määrusega on otselepingute keelamine või lubamine jäetud liikmesriigi otsustada ning seetõttu ei ole ühistranspordiseaduse norm, mis kohustab riigihankemenetluse läbiviimiseks ning välistab seeläbi otselepingu sõlmimise, Euroopa Liidu õigusega vastuolus.

Menetlusosalised vaidlesid asjas veel ka vaidlustuskomisjoni pädevuse üle konkreetse lepingu peale esitatud vaidluse lahendamisel ning selle üle, kas Elektriraudtee oli vaidlustuskomisjonile vaidlustuse esitanud tähtaegselt.

Selleski osas ei nõustunud kohus majandusministeeriumi seisukohtadega, leides, et vaidlustus esitati tähtaegselt ning selle lahendamine oli vaidlustuskomisjoni pädevuses.

Tänase otsuse võib edasi kaevata hiljemalt 21. novembril 2013.

Hetkel kuum