19. september 2000 kell 22:00

Keda huvitab minu tulumaks?

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 26 kohaselt on igaühel õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks.

Info selle kohta, kus ma töötan, kui palju palka saan, kui palju arvan oma tulust maha koolituskulusid või eluasemelaenu intresse jne, kuulub minu eraelu sfääri ? samamoodi nagu nt minu kodune telefoninumber või info minu tutvusringkonna kohta.

Põhiseaduse § 11 kohaselt võib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.

Millist eesmärki teenib tulumaksusummade avalikustamine? Väidetavalt on tulumaksusummade avalikustamise eesmärk suurendada maksulaekumisi. Maksumaksja on kohustatud maksma ainult seadusega sätestatud riiklikke makse seadusega sätestatud määrades ja korras.

Seda, kui palju ma pean maksma tulumaksu, sätestab tulumaksuseadus, mitte naabrite arvamus. Maksude tasumise õigsuse kontrollimine on maksuameti pädevuses.

Kui maksuamet tuvastab, et olen maksnud tulumaksu seadusest sätestatud vähem, on tema õigus ja kohustus nõuda tasumata maks minult sisse ning karistada mind seaduserikkumise eest. Asjaolu, et iga linnakodanik teab minu deklareeritud tulumaksu summat, ei anna maksuametile ühtegi täiendavat võimalust minu kui maksumaksja efektiivsemaks kontrollimiseks.

Mina maksin 1999. a tuludelt tulumaksu 73 776 krooni. Mis muutub nüüd Eestis paremaks, kui kõik lehelugejad teavad seda numbrit? Kardan, et tulumaksu avalikustamine muudab maksuameti töö hoopis ebaefektiivsemaks, sest kui maksuameti energia kulub põhiliselt uudishimulike naabrite järelepärmistele vastamiseks, ei jää neil maksude kontrollimiseks aega.

Tulumaksusumma avalikustamine oleks ebaproportsionaalne ning rikuks minu põhiseaduslikku õigust eraelu puutumatusele. Pakutav vahend ei ole kooskõlas soovitava eesmärgiga. Maksupettuste vastu saab võidelda ka meetoditega, mis ei riku isikute põhiõigusi. Selle jaoks on kutsutud ja seatud konkreetsed asutused ja inimesed.

Kui Mõõdukad soovivad anda osa maksuameti pädevust n-ö ühiskondlikus korras tegutsevatele gruppidele, tuleb vastavalt ka kärpida maksuameti kulusid ja vähendada selle võrra makse.

Ainult tuludeklaratsiooni alusel arvutatud tulumaksusumma avalikustamine annaks moonutatud pildi isiku tegelikest tuludest. Vaid ühest töökohast tulu saanud inimesed ei pea tuludeklaratsiooni esitama. Kui muudame andmed tulumaksu kohta avalikuks, peab avalikustama kõigi maksumaksjate andmed, muidu rikutaks võrdse kohtlemise põhimõtet.

Tulumaksusumma ei näita kaugeltki isiku tegelike tulude suurust. Seadus lubab inimestel teha oma maksustatavast tulust mitmesuguseid mahaarvamisi (nt eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused, pensionifondi osakute soetamine, edasikantavad ettevõtluskahjumid ja väärtpaberikahjud).

Eesti tulumaksusüsteemi üks eripära on see, et teatud tulusid (erisoodustused, dividendid) ei maksustata füüsilise isiku tuluna, tulumaksukohustus on pandud väljamakse tegijale. Kui inimene saab kogu oma tulu dividendidena, ei deklareeri ega maksa ta isiklikult oma nimel tulumaksu. Sellegipoolest on tegu ausalt teenitud ja maksustatud tuluga, ent maksu maksis ära dividende maksnud äriühing, kes deklareeris kogu tulumaksu ühel real dividendisaajate nimesid näitamata.

Kõik ausad maksumaksjad on huvitatud, et maksukoormus jaotuks ühtlaselt ja maksudest kõrvalehiilijad kutsutaks korrale. Maksupettur ei peta ainult riiki, vaid kõiki ausaid maksumaksjaid. Ent iga eesmärgi saavutamiseks tuleb valida sobivad vahendid. Tulumaksusummade avalikustamine tekitaks ühiskonnas ebavajalikke pingeid ning pööraks tähelepanu tegelikelt probleemidelt kõrvale.

Hetkel kuum