Koit Brinkmann • 20. juuli 2011 kell 11:21

Korratus kaitseväes

Äripäev avaldab kaitseministeeriumi siseauditi, milles tuvastati hulk puudusi kaitseväe riigihangete läbiviimisel.  

Auditi käigus kontrolliti 2010. aasta majandusaruande õigsust ning ministeeriumi ja kaitseväe tehingute seaduslikkust.

Ministeeriumile heidetakse ette, et aeg-ajalt ei peeta hankemenetluse läbiviimisel kinni toimingute läbiviimise tähtaegadest, samuti on näiteid, kus ei kontrollita pakkujate esitatud käibeandmeid ja mõne perioodi puhul polnudki see hanke läbiviimise ajal võimalik.

Nimelt oli 14 hankest koosnevas valimis kõigis läbiviimise käskkirjades fikseeritud kuupäevaline tähtaeg, mille jooksul peab olema hange läbi viidud. 14 hankest seitsme  puhul oli menetlusele kulunud rohkem aega kui käskkirjas ette nähtud ja seitsmest  viie  puhul oli hankemenetlus tähtajast rohkem kui kuu aega üle läinud.

Kontrollimatute andmete küsimine ei võimalda veenduda pakkuja kvalifitseerimistingimustele vastavuses, mis võib seada ohtu hankelepingu täitmise, tekitada vaidlustusriski ja on vastuolus riigihangete seaduse põhimõtetega.

Merevägi on mitmel korral jaganud hanked osadeks, et siis korraldada lihtmenetlusega hange. Selline tegevus on aga riigihangete seadusega keelatud.

Auditis jõutakse järeldusele, et liiga lühikeste tähtaegade püstitamine ja hangete tähtaegade eiramine viitab nõrgale planeerimisele, samuti esineb hooletusvigasid hankedokumentide koostamisel.

Leiti ka, et kütuste inventeerimine kaitseväes ei vasta nõuetele ja esineb kuritarvituste risk, sest kontroll on nõrk.

Hetkel kuum