Piret Reiljan • 21. oktoober 2009 kell 21:00

Gild pistis Arbitrage'i investorid superskeemiga kahvlisse

Fondi varasemates tingimustes minimaalset kuutasu kehtestatud ei olnud.

Täna hommikul toimub fondi investorite üldkoosolek, kuid investorid on sunnitud Gildi esitatud uued tingimused heaks kiitma, sest vastasel korral läheb fond likvideerimisele ning siis on lootust raha tagasi saada üksnes võlausaldajatel.

Fond muutub tähtajaliseks ning lõpptähtaeg saabub viie aasta pärast. Selle aja jooksul pistab Gild enda koostatud tingimuste alusel ainuüksi fondi valitsemise eest tasku kuni 60 miljonit krooni. Fondi maht soetusmaksumuses oli eelmise aasta lõpus ligi miljard krooni, kuid turuväärtus on praeguseks vähemalt poole väiksem. Investorite hulgas on peamiselt Eesti prominentsed äriinimesed, aga ka näiteks Swedbanki pensionifond K3.

"Fondivalitsejale makstakse tasu fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määraks on 0,25% fondi mahust (kuu viimase pangapäeva seisuga) kuus, kuid mitte vähem kui 70 000 eurot (1,1 mln kr) kuus. Valitsemistasu makstakse igakuiselt," seisab fondi uutes tingimustes.

Oma selgituses investoritele lisab Arbitrage'i fondijuht Tõnno Vähk järgmist: "Eelarvepõhine haldustasu 70 000 eurot kuus on praegu investeerimiskomitee määratud kuni 2009. aasta lõpuni ja seda otsustatakse uuesti iga 6 kuu möödumisel vastavalt reaalsetele kuludele fondivalitseja esitatud eelarves."

Lisaks valitsemistasule makstakse fondivalitsejale täiendavat valitsemistasu 3% võlakirjatingimuste alusel määratud fondi vabast rahast igal maksepäeval, mil võlakirjade tingimuste alusel toimub võlakirjaomanikele ennetähtaegne tagastusmakse.

Fondivalitsejale makstakse lisaks valitsemistasule ja täiendavale valitsemistasule veel edukustasu NAVi (osaku puhasväärtus) juurdekasvu eest.

Juhul, kui NAV on antud edukustasu maksmise päeval suurem kui NAV igal varasemal edukustasu maksmise päeval, siis on edukustasu suuruseks 20% vahest antud edukustasu maksmise päeva NAVi ja suurima varasema edukustasu maksmise päeval fikseeritud NAVi vahel, korrutatuna osakute arvuga antud edukustasu maksmise päeval.

Eeltoodud tasudele lisanduvad kõik investeeringute tegemisega seotud kulud, sh fondi varade ostu, müügi või haldamisega seotud kulud, üldkoosoleku kokkukutsumise kulud ja fondi tegevusega seotud võimalikud kohtukulud. Lisandub ka depootasu, mis on ühes kuus minimaalselt 20 000 krooni. Aastane depootasu määr on kuni 0,06% fondi mahust.

Gild Arbitrage'i fondi uutes tingimustes on fondi lõpptähtajaks määratud 22. oktoober 2014, mis saabub täpselt viie aasta pärast. Fond on seni suletud ehk fondiosakuid ei võeta tagasi osakuomaniku taotlusel.

"Maksed osakuomanikele toimuvad vastavalt vara realiseerimisele, kuid alles siis, kui kõik võlausaldajad on oma raha tagasi saanud. Pärast kõigi võlakirjade lunastamist ning teiste fond võlakohustuste täitmist maksab fondivalitseja fondi vabad rahalised vahendid kindlaks määratud tagasivõtmispäeval osakuomanikele," seisab tingimustes.

Aga ka siin jätab Gild endale suure tegutsemisvabaduse. Nimelt tagasivõtmissumma määramisel arvestab fondivalitseja fondi vabadest rahalistest vahenditest maha fondi igapäevaseks tegevuseks ja investeeringuteks vajaliku rahalise puhvri, mille suuruse määrab fondivalitseja oma otsusega.

Hetkel kuum