Anne Oja • 19. mai 2010 kell 16:49

Nordea Liising: me ei eksita autoliisingu tarbijaid

Autoliisingu kasutus- ja kapitalirendilepinguid Eesti seadusandluses juriidilises mõttes ei eristata. Nordea Liising pole seetõttu tarbijaid eksitanud, pealegi võivad Nordea liisingutingimused tuua kliendile lisatulu, selgitab Nordea Finance Estonia juht Silver Kuus.

Nordea seisukoht on koostatud vastulausena tarbijakaitseameti esmaspäevasele avaldusele, mille kohaselt kohustati Nordeat 31. maiks tarbijate eksitamine lõpetada.

Järgneb Silver Kuusi kommentaar.

Tarbijakaitseamet edastas ASile Nordea Finance Estonia järelevalvemenetluse käigus läbi viidud analüüsi järeldused. Tarbijakaitseameti seisukoht pole, et ASi Nordea Finance Estonia internetikeskkonnas olev info liisingulepingute kohta pole vastavuses lepingutingimustega, nagu väidab 18. mail Äripäevas ilmunud artikkel.

Ka pole tarbijakaitseametil pretensioone AS Nordea Finance Estonia lepingutingimustele. Erinevus on tarbijakaitseameti ja ASi Nordea Finance Estonia kasutusrendilepingu mõiste tõlgenduses. Tarbijakaitseameti esitatud analüüsist ei nähtu, millele tuginedes amet kasutusrendilepingu mõistet tõlgendab. AS Nordea Finance Estonia esitab tarbijakaitseametile lähipäeval järelpärimise, et saada piisavalt motiveeritud selgitusi haldusmenetluse algatamise dokumendis esitatud tõlgendustele.

Kuna täpsemad regulatsioonid kasutus- ja kapitalirendilepingu eristamiseks juriidilisest aspektist Eestis õigusruumis täna puuduvad, on iga teenusepakkuja otsustada, millistel lepingutingimustel ta konkreetset liisingutoodet pakub. AS Nordea Finance Estonia töötas oma kasutusrendilepingu tingimused välja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Nimetataud kasutusrendilepingute tingimusi saavad tarbijad lihtsalt ja mugavalt Nordea koduleheküljelt kätte, sealjuures on olulisemad vara staatust liisingperioodi möödumisel reguleerivad sätted kodulehel ka eraldi piisava selgusega välja toodud.

Tarbijal on Nordea kodulehel võimalik ülevaatlikult tutvuda liisingutoodete erinevate vormide ja lepingu üldtingimuste terviktekstidega ning valida neist endale sobivaim. Nordea kodulehel esitatud info ASi Nordea Finance Estonia kasutusrendilepingute kohta on tõene ja vastab lepingutingimustele. AS Nordea Finance Estonia pole esitanud Nordea kodulehel eksitavat informatsiooni lepingutingimuste kohta.

Nordea pakutavad kasutusrendi tingimused pole tarbijatele kahjulikud, vaid pakuvad võrreldes teiste turuosalistega tarbijatele hoopiski mitmeid lisavõimalusi ja eeliseid. Näiteks on tarbijal võimalik Nordea kasutusrendilepinguid rendiperioodi vältel lepingulise jääkmaksumusega kolmandatele isikutele üle anda. Nordea maksab erinevalt teistest liisingupakkujatest liisinguvõtjale välja kasutusrendilepingu perioodi jooksul või lõppemisel vara müügikasumi, kui liisinguvõtja müüb vara omal valikul kolmandale isikule.

Samuti maksab AS Nordea Finance Estonia erinevalt Eesti turul valitsevast praktikast kasutusrendilepingute esemeks oleva vara täiskahjuga kindlustusjuhtumi korral liisinguvõtjale välja liisinguandja nõudeid ehk vara kasutusrendilepingu järgset jääkmaksumust ületava kindlustushüvitise summa.

Hetkel kuum