Silvia Kruusmaa • 22. september 2010 kell 15:49

Euroopa Parlament nõuab rohkem paindlikkust eelarve osas

Euroopa Parlament soovib paindlikumaid eelarve reegleid, et oleks võimalik tõhusalt reageerida praegustele ja tulevastele vajadustele eelarve küsimustes.

Saadikud soovivad poliitilisi läbirääkimisi 2007-2013 eelarveperioodi nn finantsraamistiku ettepaneku üle. Ettepanek, mille nõukogu esitas 2010. aasta märtsis, on saadikute arvates liiga jäik ning ei võimalda uute, sh Lissaboni lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

Mitmeaastane finantsraamistik paneb paika iga-aastased kulukohustuste ning maksete ülemmäärad kulukategooriate kaupa. Finantsraamistik tuli Lissaboni lepingu sätetega kohandamiseks läbi vaadata, ent parlamendi vaheraportis leiavad saadikud, et puhtalt tehniline lähenemisviis Lissaboni lepingu rakendamisele eelarvevaldkonnas ei ole piisav ja et selleks, et Euroopa Parlament saaks anda oma nõusoleku, tuleb viivitamata alustada tõelisi poliitilisi läbirääkimisi nõuetekohaselt kõrgel ja vajaduse korral kõrgeimal tasemel.

Parlamendi raportöör Reimer Böge (EPP, Saksamaa) märgib, et: "Nõukogu ettepanek ei lisa vahendeid, mida on vaja nende eesmärkide täitmiseks mida 2006. aastal, kui finantsraamistik vastu võeti, ei olnud veel olemas. Siia alla kuuluvad Lissaboni lepingust tulenevad kohustused, näiteks Euroopa Liidu välisteenistus, kliimamuutused, kodanikukaitse, sport ning kosmosevaldkond."

"Praegu kehtiva finantsraamistiku ülemmäärade raamesse jäävad varud on ülejäänud ajavahemikul hinnanguliselt väga väikesed," ütles Böge. Parlament sooviks, et finantsraamistik näeks ette suuremad varud ning reservid.

Parlament kutsub lisaks nõukogu ja komisjoni üles kaaluma eelarve piires prioriteetide muutmist, pidades siiski silmas ELi eelarve Euroopa lisandväärtust. Lisaks peaks komisjon ja nõukogu esitama ELi vahendite ja kulutuste vahearuande, et saaks pidada tõelisi läbirääkimisi tulevikusuuna üle.

Raporti poolt hääletas 445, vastu 39 ja erapooletuks jäi 18 saadikut.

Hetkel kuum