14. september 1997 kell 22:00

Finantsanalüüs FEFA meetodil on operatiivne

FEFA meetodil tehtava finantsanalüüsi eesmärgiks on bilansside ja kasumiaruannete alusel:

- välja tuua firma majandustegevust iseloomustavad põhinäitajad, suhtarvud ja nende dünaamika nelja viimase tegevusperioodi (kuu, kvartal, aasta) kohta;

- anda juhtidele otsuste vastuvõtmiseks operatiivselt infot;

- luua ülevaatlik infobaas konkreetsemaks finantsanalüüsiks.

FEFA meetodil tehtava finantsanalüüsi eelised on:

- operatiivsus;

- ülevaatlikkus;

- paindlikkus, s.t näitajaid saab ise lisada ja eemaldada;

- võimalus valida analüüsitavad näitajad infovajadusest tulenevalt;

- võimalus kasutada standardset tarkvarapaketti MS Excell, s.t ei nõua suuri kulutusi tarkvarale.

Analüüsitavate näitajate valik sõltub esmajoones ettevõtte eesmärgist ja juhtide infovajadusest. Ülevaatlikkuse mõttes esitatakse analüüsi tulemused nii tabelite kui ka graafikutena.

Enamasti analüüsitakse alljärgnevaid näitajaid:

1. absoluutnäitajad (bilansimaht, käive, kasum, puhas käibekapital);

2. aktivate ja passivate struktuur;

3. käibe efektiivsus:

- käibe puhasrentaablus (ROS) (puhaskasum/ realiseerimise netokäive);

- ärirentaablus (ärikasum/realiseerimise netokäive);

- varade käibesagedus (käive/vara);

4. varade ja kapitali kasutamise efektiivsus:

- omakapitali puhasrentaablus (ROE) (puhaskasum/omakapital);

- põhivarade rentaablus (ärikasum/põhivarad);

- varade puhasrentaablus (ROA) (puhaskasum/varade koguväärtus);

- hõivatud kapitali rentaablus (ROCE) (puhaskasum/omakapital + pikaajalised kohustused);

5. käibekapitali efektiivsus:

- varude ja võlgnevuste pikkus päevades

(varu või võlgnevus/realiseerimise netokäive);

- likviidsuskordaja

(likviidsed varad/lühiajalised kohustused);

- maksevõimekordaja

(likviidsed varad + varud/lühiajalised kohustused);

- käibekapitali käibesagedus

(realiseerimise netokäive/puhas käibekapital);

6. stabiilsusnäitajad (kapitali struktuur):

leverage- (kohustused/omakapital);

- kapitaliseerituse tase (pikaajalised kohustused/pikaajalised kohustused + omakapital);

- finantsvõimendus (omakapital/kogukapital);

- põhivarade ja hõivatud kapitali (pikaajalised kohustused + omakapital) suhe;

7. Altmani võrrand, mis on üks võimalusi firma pankrotiohu operatiivseks määramiseks.

Altmani võrrandi praktilisel rakendamisel tuleb arvestada, et tegemist on empiirilise võrrandiga, mille ühene kehtivus ja usaldatavus ei ole Eesti tingimustes leidnud piisavat kinnitust.

Samal ajal võib Altmani võrrandi analüüsist saada huvitavaid mõtteid ja ideid edasiseks ettevõtte finantstegevuse analüüsiks.

Hetkel kuum