Silvia Kruusmaa • 7. juuni 2011 kell 13:16

"Eesti seis on hea"

Euroopa Komisjoni analüüsi kohaselt kasvab Eesti majandus pikas perspektiivis ELi keskmisest kiiremini, mis aitab rikkamatele riikidele järele jõuda.

Riskidena tuuakse esile erasektori suurt võlakoormust ning pensionikulude võimalikku suurenemist.

Soovitused põhinevad komisjoni hinnangul liikmesriikide esitatud programmidele, mis on koostatud lähtuvalt ELi tasandil märtsis toimunud Euroopa Ülemkogul kokku lepitud kohustustest.

 „ELi majandus on olulisel teelahkmel. Majandus on elavnemas, kuid selle tempo on Euroopas väga ebaühtlane ning jätkuvalt on palju ebakindlust,” sõnas Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. „Liikmesriigid leppisid märtsis kokku järgmise 12–18 kuu olulistes kohustustes. Nüüd peavad nad tagama nende sobiva rakendamise riiklikul tasandil. Teame, et ühiselt seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb mõnikord teha raskeid otsuseid. Kuid juhul, kui kõik võtavad oma kohustusi tõsiselt, aitab see Euroopal jätta kriis seljataha ja kindlustada meie tulevane heaolu.”

Paljud liikmesriigid peavad võtma täiendavaid meetmeid riigi rahanduse konsolideerimiseks, säilitades samas investeeringud majanduskasvu soodustavates valdkondades, nagu teadusuuringud ja innovatsioon, parandades ärikeskkonda ja edendades konkurentsi teenustesektoris. Tööturul tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et suurendada osalemist tööturul, vähendada struktuurset ja noorte tööpuudust ning kooli poolelijätmist ning tagada, et palgad vastaksid tootlusele.

Riigipõhised soovitused on osa esimesest Euroopa poolaastast, mille raames koordineerivad liikmesriigid ja komisjon tihedamalt majandus- ja eelarvepoliitikat, tagamaks, et ühist arutelu peamiste prioriteetide üle peetaks ELi tasandil enne riikliku tasandi otsuste tegemist, mitte pärast seda. Arutelu tulemusi tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta riiklike otsuste tegemisel, eelkõige seoses riigieelarve ja struktuurireformidega.

Soovituste üle arutletakse ja need kinnitatakse 23.–24. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul. Soovituste rakendamist kontrollivad range ja pideva vastastikuse analüüsi raames komisjon ja liikmesriigid. Komisjon hindab edusamme ELi tasandil järgmises iga-aastases majanduskasvu analüüsis 2012. aasta jaanuaris ning iga liikmesriigi kohta 2012. aasta juunis esitatavates riigipõhistes soovitustes.

Hetkel kuum