24. november 1996 kell 22:00

Koolitusraha võib maha arvata

Tulumaksuseaduse § 12 alusel on füüsi-lisel isikul õigus tuludeklaratsioonis oma aasta maksustatava tulu arvutamisel maha arvata enda ja oma ülalpeetavate koolituskulud (valitsuse määrus 05.03.1996 nr 66). Ülalpeetavaks loetakse ka kõrgkoolis õppiv üliõpilane. Ülalpeetava vanus peab olema alla 26 a ja tema enda aastatulu ei tohi ületada 6000 kr. Koolituskulude tõendamiseks on vaja tuludeklaratsioonile lisada koolitajalt saadud õiendi originaal, millel on järgmised rekvisiidid: dokumendi number ja kuupäev; koolitusfirma nimi ja registreerimisnumber; litsentsi number või kursuse registreerimise number; pangakonto; koolitatava nimi ja isikukood või sünniaeg; koolituse aeg, liik ja tasutud summa; allkiri.

Koolituskuludena lubatakse maha arvata: riigi-, munitsipaal- ja avalik-õiguslike õppeasutuste tasulisest õppest osavõtt; koolituslitsentsi omavates koolitusasutustes õppimine; registreeritud kursustest osavõtt; välismaal õppimine. Kalendriaasta tulust võib enda ja iga ülalpeetava kohta maha arvata kuni 6000 kr, kuid mitte rohkem kui deklaratsiooni esitaja aastatulu kokku.

Hetkel kuum