Taotle oma väikeettevõttele vajalikku toetust

15. juuni 2001, 00:00

Eesti regionaalarengu agentuur http://www.erda.ee

Koolitus-, nõustamis- või messitoetust saavad taotleda väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • äriühing peab olema kantud Äriregistrisse
 • füüsilisest isikust ettevõtja peab olema registreeritud ettevõtjaks
 • kaubandus- ja teenindusettevõtetes töötajate arv maksimaalselt 50
 • tootmisega tegelevates ettevõtetes töötajate arv maksimaalselt 250
 • ettevõttel ei tohi olla riigimaksu võlgnevusi

Toetust ei anta ettevõtetele, kelle tegevusalaks on põllumajandus, transport, kalandus või laevaehitus.

Koolitus-, nõustamis- või messitoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda oma maakonna ettevõtluskeskuse poole.

 • Koolitustoetus

Toetuse suurus: aastas kuni 5 000 krooni

Toetuse brutosumma: maksimaalselt 50% teenuse maksumusest, välja arvatud Tallinnas ja Harjumaal registreeritud ja tegutsevad ettevõtjad, kelle puhul on toetuse maksimaalne määr 40%

Toetuste arv: iga ettevõte võib saada koolitustoetust maksimaalselt 2 korda aastas

 • Messitoetus

Toetuse suurus: aastas kuni 7000 krooni

Toetuse brutosumma: maksimaalselt 50% teenuse maksumusest, välja arvatud Tallinnas ja Harjumaal registreeritud ja tegutsevad ettevõtjad, kelle puhul on toetuse maksimaalne määr 40% teenuse maksumusest

Toetuste arv: iga ettevõte võib saada Eestis korraldatava messi toetust 1 kord aastas

Messitoetusega kompenseeritakse ettevõtjale pärast messi ülaltoodud ulatuses osavõtutasu, boksi maksumuse, stendide rentimise, ülespanemise ja ekspluatatsiooniga seotud kulud.

 • Nõustamistoetus

Nõustamistoetust saavad ettevõtjad taotleda järgmiste konsultatsiooniteenuste ostmisel

 • äriplaanide ja laenutaotluste koostamine
 • finantsplaanide koostamine
 • ettevõtte strateegilise arenguplaani koostamine
 • juhtimisalased konsultatsioonid
 • partneriotsingud
 • kvaliteedi juhtimine
 • turu- ja turundusuuringud
 • tootmis-ja tehnoloogiaalane nõustamine
 • muud nõustamisteenused ettevõtjatele

Nõustamistoetust ei anta teenuste ostmiseks, mis on seotud ettevõtja tavapäraste põhitegevuse kuludega (regulaarsed juriidilised teenused, raamatupidamisteenused, audiitorteenused, reklaam vms)

Toetuse suurus: aastas kuni 15 000 krooni.

Toetuse brutosumma: maksimaalselt 50% teenuse maksumusest, välja arvatud Tallinnas ja Harjumaal registreeritud ja tegutsevad ettevõtjad, kelle puhul on toetuse maksimaalne määr 40%.

 • Ettevõtluskeskused

Eesti Regionaalarengu Agentuuri ettevõtluse tugisüsteemi koosseisu kuuluvate ettevõtluskeskuste ülesandeks on ettevõtjate nõustamine, informatsiooni ning riiklike toetuste vahendamine.

Ettevõtluskeskuse tasuta teenused

 • alustavate ettevõtjate tasuta nõustamine
 • informatsioon ettevõtjatele Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning teiste sihtasutuste ja ettevõtlust toetavate fondide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste kohta
 • abi nõustamis-, koolitus- ja messitoetuste taotluste vormistamisel ja taotluste vastuvõtmine

Ettevõtluskeskuste muud tegevusvaldkonnad

 • ärikonsultatsioonid
 • koolituste korraldamine alustavatele ja juba tegutsevatele ettevõtetele
 • maakonna ettevõtlust toetavate projektide algatamine ja läbiviimine

___________________________________________

Eesti Ekspordiagentuur http://www.eksport.ee

 • Infokeskus
  Infot saab tasuta, välja arvatud spetsiifilised turu-uuringud.

Infokeskusest saadav teave

 • Välisriikide tollitariifid (21 riigi ja Euroopa Liidu kohta, lisaks teave maksudest, mis lisanduvad kauba sihtriiki eksportimisel)
 • Importööride andmebaasid (ettevõtete kontaktandmed ja -isikud, tegutsemise valdkond, imporditavate toodete loetelu)
 • Info välisturgudest (ligipääs rohkem kui 350-sse andmebaasi)
 • Messid ja välisnäitused (informatsiooni riiklikult toetatavate välisnäituste ja maailmas toimuvate messide kohta - üle 8600 näituse kohta 113 riigis)
 • Celex ehk Euroopa Liidu õigusaktide andmebaas (direktiivid, määrused, otsused)
 • Kataloogid ja erialased väljaanded
 • Uuringud

 • Välisnäitused

Eesti Ekspordiagentuur koordineerib ja finantseerib ettevõtete osalemist nii rahvusvahelistel erialanäitustel kui ka regiooni või riiki tutvustavatel üldmessidel ning vahendab ettevõtetele Eesti ühisstendil osalemist kompleksteenusena (suhtlemine välisnäituse korraldajatega, pinna rent, kujunduskontseptsiooni väljatöötamine, kutsete saatmine, eelreklaam, näidiste ja materjalide transport välisnäitusele jpm).

Riiklikult toetatavate välisnäituste nimekiri (2001. aastal 16 välisnäitust, vt www.eksport.ee) valmib koostöös erialaliitude ja ettevõtluse tugiorganisatsioonidega. Riigi poolt kaetakse ettevõtetele näitusepinna ja eksponeerimisega seotud kulud. Käesoleval aastal ulatub riiklike välisnäituste toetus 3,5 miljoni kroonini.

Riikliku messitoetuse saamiseks tuleb pöörduda Eesti Ekspordiagentuuri poole. Teatud välisnäituste puhul tellib Ekspordiagentuur ühisstendi organiseerimise teiste ettevõtluse tugiorganisatsioonide või erialaliitude käest. Informatsiooni ühisstendi korraldajate kohta on samuti võimalik saada Eesti Ekspordiagentuurist.

 • Eesti kvaliteediauhind

Eesti Kvaliteediauhinna konkurss on Eesti Ekspordiagentuuri, Majandusministeeriumi ja Eesti Kvaliteediühingu koostöös käivitatud projekt, mille eesmärgiks on toetada kaasaegsete juhtimiskontseptsioonide rakendamist Eestis ning avaldada riigi poolset tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud organisatsioonidele.

Projektis võivad osaleda kõik Eestis püsivat tegevuskohta omavad organisatsioonid nii era- kui avalikust sektorist.

Konkursil osalemine võimaldab:

 • diagnoosida oma arengut ärilise täiuslikkuse suunas, hinnates organisatsiooni üldist seisundit, juhtimissüsteemi, mõõta toimimise edukust, võrrelda seda teiste organisatsioonidega, leida arengupotentsiaali ja püstitada realistlikke eesmärke järgnevateks perioodideks
 • hinnata ise oma ettevõtet ja õppida seeläbi saadavatest kogemustest (enesehindamine)
 • saada adekvaatne hinnang ekspertidelt (välishindamine)

Edukas osalemine rahvusliku kvaliteediauhinna konkursil on arvestatav positiivne argument välispartnerluses. Rahvusliku kvaliteediauhinna võitja saab võimaluse osaleda Euroopa Kvaliteediauhinna konkursil.

___________________________________________

Eesti Tehnoloogiaagentuur http://www.estag.ee

 • Eeluuringu toetus

Eeluuringu läbiviimiseks antav toetus (tagastamatu abi) on mõeldud uute toodete, tehnoloogiate või teenuste väljatöötamise ettevalmistamiseks.

Toetus on suunatud ainult rakendusuuringute ja tootearendusprojektide ettevalmistamisele.

Toetuse suurus: Eesti Tehnoloogiaagentuuri poolt finantseeritav osa eeluuringu maksumusest on maksimaalselt 100 000 krooni.

Seejuures ei tohi eeluuringu kogumaksumus ületada 25% sellele järgneva iseseisva projekti kogumaksumusest.

Eeesti Tehnoloogiaagentuur finantseerib kuni 75% eeluuringuga otseselt seotud kogukuludest.

Eesti Tehnoloogiaagentuur finantseerib eeluuringu raames kavandatava projekti äriplaani või tehnoloogiastrateegia koostamist, arendatava toote või teenuse tulevase turuosa hindamist, patendiuuringute läbiviimist, rahvusvahelise projekti ettevalmistamist, projektiplaani täpsustamist ja muid projektide ettevalmistamisega seonduvaid tegevusi. Eeluuring on tavaliselt lühiajaline ning võib sisaldada olulises osas ekspertide konsultatsioone.

 • Rakendusuuringu toetus ja laen

Rakendusuuringu teostamiseks antavad toetus (tagastamatu abi) ning laen on mõeldud uute toodete, tehnoloogiate või teenuste arendamiseks ja olemasolevate toodete, tehnoloogiate või teenuste oluliseks täiendamiseks. Toetus ning laen on suunatud ainult rakendusuuringu projekti teostamisele.

Toetuse finantseerimine: ESTAG finantseerib rakendusuuringu projekti kuni 50% projektiga otseselt seotud kogukuludest

Laenu finantseerimine: Eesti Tehnoloogiaagentuur finantseerib kuni 75% projektiga otseselt seotud kogukuludest

Intress: 1-5% aastas arvestatuna laenujäägilt
Tähtaeg: maksimaalselt 8 aastat
Laenu põhiosa maksepuhkus: maksimaalselt 3 aastat
Tagatis: ESTAG-i poolt antavale laenule üldjuhul tagatist ei nõuta

 • Tootearendusprojekti toetus ja laen

Tootearendusprojekti teostamiseks antavad toetus (tagastamatu abi) ning laen on mõeldud uute toodete, tehnoloogiate või teenuste väljatöötamiseks.

Toetus ning laen on suunatud ainult tootearendusprojekti teostamisele.

Toetuse finantseerimine: ESTAG finantseerib tootearendusprojekti kuni 25% projektiga otseselt seotud kogukuludest

ESTAG võib finantseerida teostatavat tootearendusprojekti kuni 50% projektiga otseselt seotud kogukuludest juhtudel kui

 • tootearendusprojekti teostav ettevõte on kas väikese või keskmise suurusega
 • kavandatav projekt on vastavuses Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi sätestatud eesmärkidega
 • kavandatava projektiga kaasneb rahvusvaheline koostöö mitmete osapoolte vahel

Laenu finantseerimine: ESTAG finantseerib tootearendusprojekti kuni 75% projektiga otseselt seotud kogukuludest

Intress: 1-5% aastas arvestatuna laenujäägilt
Tähtaeg: maksimaalselt 8 aastat
Laenu põhiosa maksepuhkus: maksimaalselt 3 aastat
Tagatis: ESTAG-i poolt antavale laenule üldjuhul tagatist ei nõuta

 • ESTIRC projekt

ESTIRC (Eesti Innovatsioonisiirde Keskus/Estonian Innovation Relay Centre) projekti raames toimub kohalike tehnoloogiavajaduste ja -võimaluste hindamine ja vajadustele ning võimalustele vastava rahvusvahelise tehnosiirde toetamine.

 • EUREKA projekt

EUREKA ülesanne on leida ressursid rahvusvahelise projekti teostamiseks. EUREKA võimaldab leida kaasfinantseerijad nii ettevõtetele kui nende välispartneritele.

EUREKA projektide kaasfinantseerijaks Eestis on Eesti Tehnoloogiaagentuur, kes finantseerib projekti Eesti partnerit laenu või toetusega eeluuringu, rakendusuuringu ja tootearenduse teostamiseks.

___________________________________________

Eesti Välisinvesteeringute Agentuur http://www.eia.ee

 • aitab potentsiaalsetel välisinvestoritel leida kontakte Eesti ettevõtetega
 • aitab pakkuda ettevõtete välispartneritele informatsiooni Eesti majanduse, otseinvesteeringute, firma asutamise, maksude, tööstusharude arengu jm kohta

___________________________________________

Eesti Turismiagentuur http://www.tourism.ee

 • nõustab turismiettevõtjaid rahvusvahelistel turismimessidel ja workshop´idel osalemiseks
 • vahendab turismiettevõtjatele Eesti ühisekspositsiooni pinda välismessidel kompleksteenusena (suhtlemine messikorraldajatega, pinna rent, kujunduskontseptsiooni väljatöötamine, reklaammaterjalide tollimine ja transport messile, messikokkuvõtete tegemine)
 • annab väikeettevõtjatele nõu atraktiivse turismitrükise koostamiseks
 • kogub ja süstematiseerib Eesti turismi andmekogusse informatsiooni turismiteenuste pakkujate kohta ning vahendab sihtgruppidele turismiinfot ka oma kodulehekülje ja trükiste kaudu
 • avaldab kord kvartalis turismi arengu ülevaateid ja kliendiuuringute tulemusi

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris Hetkel eetris

Äripäeva raadio viimased saated

Kõiki viimased raadio saated
Otsi:

Ava täpsem otsing