4. november 2003 kell 10:15

Tallinna Kalasadama piirkond saab detailplaneeringu

Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil Kalasadama ümbruse detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärgiks on laiendada linnakeskus mereni ning avada juurdepääs mereäärsele alale, teatas Raepress. Kalasadama ümbruse detailplaneeringuga soovitakse taastada ajaloolised sidemed linna ja mere vahel, kavandades sinna tänapäevase planeeringult ja arhitektuurilt kvaliteetse linnakeskkonna, lähtudes samas olemasolevatest säilitatavatest väärtustest. Planeeritava maa-ala suurus on 14,7 hektarit.

Detailplaneeringu lähteülesande koostamist taotlenud AS Kalaranna näeb ette mere äärde Kalaturu rajamise, samuti määratakse detailplaneeringuga Kalamaja möödasõidutee koridor koos haljaskoridori säilitamisega, määratakse kruntidele piirid ja ehitusõiguse ulatus ning lahendatakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise küsimused.

Planeeritav ala asub Kalasadama ja Suur-Patarei tänavate ning mere vahelisel alal, mille kõrval asub Tallinna Linnahall. Planeeritav ala asub osaliselt vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja Tallinna vanalinna vaadeldavuse tsoonis ning kuulub arheoloogiamälestiste nimekirja.

Üldplaneeringuga on alale kavandatud reisi- ja sportlaevade sadam ning Kalamaja möödasõidutee. Üldplaneeringu alusel kulgeb Kalamaja möödasõiduteega paralleelselt hoonetest vaba soovitavalt 50 meetri laiune haljaskoridor koos liikumisrajaga. Planeeritava piirkonna mereäärsele alale on üldplaneeringuga kavandatud rannapromenaad, mille eesmärk on tagada vähemalt 10 m laiune avalik läbipääs Kadriorust Patarei kaitsekasarmuni.

Rannapromenaad tuleb kujundada jalakäijatele atraktiivseks ning mitmekesistada promenaadi välisvalgustuse, väikevormide ja haljastusega. Hoonestus tuleb rajada nii, et kõrgused mere suunas väheneksid astmeliselt, tagades võimalikult palju vaateid merele ja liigendades merelt vaadeldavat linna siluetti. Alale võib rajada kuni viiekorruselisi hooneid.

Hetkel kuum