Äripäev • 24. mai 2018
Jaga lugu:

Optimistliku IMFi õpetussõnad Eestile

Eesti.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Rahvusvhaeline Valuutafond (IMF) oli enda iga-aastases majandusülevaates Eesti majanduse väljavaate suhtes optimistlik, ent hoiatas ebavajalike investeeringutega ehitussektori ülemäärase suurendamise ning avaliku sektori palgaralli eest.

IMFi aluslepingud näevad ette, et fond peab iga liikmesriigiga regulaarseid konsultatsioone. Niisiis saabuvad iga-aastaselt ka Eestisse IMFi eksperdid, kes peavad nõu valitsuse ja kohalike ekspertidega. Selle baasil koostab töörühm aruande, mille kinnitab IMFi direktorite nõukogu.

"Pärast mitmeaastast kiratsemist edeneb Eesti majandus nüüd jõudsalt. Reaalne SKP kasvas 2017. aastal 4,9 protsenti - aastatagusega võrreldes on kasvumäär enam kui kahekordistunud," märkis IMF aruandes.

Kasv on endiselt laiapõhjaline ning seda toetab hoogne investeerimine nii era- kui ka avalikus sektoris (avaliku sektori investeeringute kasv rajaneb osalt ka ELi struktuurifondide suuremal kasutamisel) ja soodsad välistingimused, märkis valuutafond.

"Toodangu kasv on siiski ületamas jätkusuutlikku taset ning teravamalt on tunda pakkumispoolseid piiranguid," tõi IMF esile kehva märgi. Eratarbimine on jäänud tagasihoidlikuks, mis mõneti peegeldab kiireneva inflatsiooni mõju reaalpalkadele.

Tarbijahindade harmoneeritud indeksi järgi langes inflatsioon 2018. aasta esimeses kvartalis küll 3,2 protsendile, kuid kogu 2017. aasta jooksul oli inflatsioon ELi keskmisest kõrgem, sest seda tõukasid tagant kõrgemad toiduainete ja naftahinnad, ühekordsed aktsiisitõusud, teenused ja palgatõus. Välispositsioon on jäänud oluliselt tugevamaks, kui seda võiks eeldada keskpikkade näitajate ja soovituslike poliitikameetmete põhjal.

"Majanduse väljavaade annab põhjust optimismiks," tõdes IMF siiski.Keskpika aja jooksul on oodata ligikaudu 3,5protsendist kasvu, mida toetavad peamiste kaubanduspartnerite majanduse hea käekäik, sisemaised investeeringud, leebed rahastamistingimused ja endiselt suur kindlustunne turgudel.

Selleks aastaks prognoositakse palgakasvu vähest aeglustumist, kuna tööturu struktuurireformid peaksid 2018. aastal suurendama tööjõupakkumist, kuid ka töötust. 2018. aasta lõpuks oodatakse inflatsiooni aeglustumist 3 protsendini, mis oleks kooskõlas toiduhindade oodatava stabiliseerumisega ja energia hinnatõusu aeglustumisega.

Selleks aastaks prognoositakse 3,9-protsendist ja 2019. aastaks 3,2-protsendist majanduskasvu, mis põhineb eratarbimisel (mida soodustab hoogsa palgakasvu jätkumine ja tulumaksukärped) ning investeeringute jätkuvalt jõudsal kasvul. Keskpika perioodi potentsiaalseks majanduskasvuks prognoositakse aga umbes 3protsendist kasvu, kuna kasvuvõimekust piirab tööjõupuudus ja tootlikkuse aeglane kasv.

Riskid tulenevad peamiselt rahvusvahelise majanduspoliitika ebakindlusest arenenud riikides, Põhjamaade kinnisvara- ja finantsturu riskide võimalikust ülekandumisest ning jätkuvast palgakasvust, mis võib edaspidi konkurentsivõimele ebasoodsalt mõjuda.

Soovitus olla tagasihoidlik

Direktorite nõukogu märkis Eestiga peetud konsultatsiooni kokkuvõtteks, et ,akromajanduspoliitika peaks keskenduma majanduskasvu ja struktuurireformide toetamisele. Jätkuvalt positiivse SKP lõhe (vahe majanduse potentsiaali ja tegelike näitajate vahel - toim), suureneva inflatsioonisurve ja pingestuva tööturu juures sobiks üldiselt neutraalne eelarvepoliitiline hoiak, mis soosiks tootlikkust tõstvaid investeeringuid, märkis IMFi direktorite nõukogu.

"Soodsat sise- ja väliskeskkonda tuleks ära kasutada reformide kiirendamiseks. Makrofinantskeskkonna järelevalves tuleks jääda ettevaatlikuks, et ära hoida laenustandardite põhjendamatut leevendamist; makrofinantskeskkonna arengut tuleb tähelepanelikult jälgida ja vajadusel poliitikat ajakohastada," soovitas IMF.

Üldjoontes neutraalne eelarvepoliitika, mis toetaks struktuurireforme, oleks kooskõlas majanduse olukorraga. "Ametiasutused peaksid püüdma tasandada 2018. aasta eelarvest tulenevat suurt stimuleerivat mõju. Tootmisvõimekust tõstvad ja struktuurireforme toetavad investeeringud on majanduspotentsiaali suurendamiseks vajalikud, kuid vähem prioriteetsed kapitalikulutused võiks edasi lükata, et leevendada survet juba niigi pinevil ehitussektorile," soovitas IMF.

Võimaluse korral tuleks analüüsida ka jooksvate kulutuste otstarbekust, et vähendada bürokraatiat ja kiirendada säästmist käimasolevatest programmidest. Hiljuti pilootprojektina katsetatud kulude läbivaatust tuleb laiendada, et leida võimalusi tõhususe suurendamiseks. Ka eelarvevahendite ümberjaotamisega saaks suurendada mõningate pakkumispoolsete meetmete rahastamist. Kaaluda võiks maamaksu asendamist turuväärtusel põhineva kinnisvaramaksuga, et laiendada maksubaasi tööjõumakse suurendamata.

"Palgakasv tuleks järk-järgult siduda majanduse põhinäitajatega. Poliitikakujundamisel tuleks silmas pidada, et avaliku sektori palkade ja miinimumpalga tõus ei avaldaks liigset survet erasektori palkadele," märgiti avalduses.

Tööjõu demograafilise vähenemise mõju saab leevendada ka praegu suhteliselt suure valitsemissektori töökohtade vähendamise ja töövõimereformi kiirendamisega, sisserände piirarvu tõstmise ning naiste tööjõus osalemise suurendamisega soolise palgalõhe vähendamise teel. Siinkohal tuleb kiita hiljutist sotsiaalpartnerite kokkulepet alampalga tõstmise valemi suhtes, millega alampalga tõus seotakse osaliselt tööviljakuse tõusuga, tingimusel et alampalk ei saa jääda alla 40 protsendi keskmisest palgast. 

"Tootlikkuse ja tööjõupakkumise suurendamises peitub võti majanduse kasvuvõimekuse tõusuks. Ehkki eelarvepoliitika peaks edaspidi jääma neutraalseks, tuleks teha tootlikkust suurendavaid investeeringuid ning rakendada meetmeid riiklike taristuprojektide valimise ja hindamise institutsioonilise raamistiku tugevdamiseks. Endiselt on probleemiks ka oskustöötajate nappus ning pakutavate ja nõutavate oskuste ebakõla," tõdes nõukogu.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas