21. detsember 1997 kell 22:00

Kuidas moodustada korteriühistut

Korteriühistu moodustamine ei ole-gi nii keeruline, kui pealtnäha tundub. Loomulikult peab aga valmis olema ootamatusteks, tühikäikudeks ja närvikuluks. Millises järjekorras peaks tegutsema?

1. Korteriomanikest tuleb moodustada initsiatiivgrupp, kes kutsub kokku korteriomanike asutamiskoosoleku ning korraldab kõik vajalikud toimingud koosoleku läbiviimiseks.

2. Asutamiskoosolekul:

- toimub koosolekust osavõtjate kirjalik registreerimine, kus fikseeritakse osalejate arv ning iga korteriomaniku ees- ja perekonnanimi;

- valitakse koosoleku juhataja ja protokollija;

- otsustatakse korteriühistu asutamine:

-- korteriühistu asutamise poolt peab hääletama üle poole korteriomanikest tingimusel, et neile kuulub korteriomandi mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist;

-- kohustatud subjekti olemasolu korral peab korteriühistu asutamise poolt hääletama ka kohustatud subjekt (munitsipaal, riik);

- võetakse vastu korteriühistu põhikiri;

- koostatakse asutajaliikmete nimekiri;

- valitakse korteriühistu juhatus või juhataja;

- valitakse revisjonikomisjon või revident;

- kehtestatakse korteriühistu asutamiskulude katmiseks sisseastumismaks;

- asutamiskoosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3. Võetakse asutamiskoosoleku protokolli alusel hooneregistrist teatis elamus asuvate erastatud korterite, erastamata eluruumide ning mitteeluruumide kuuluvuse kohta (kulutused: 120 kr + 5 kr iga korteri kohta).

4. Lepitakse notariga kokku aeg, millal peavad kohal olema kõik juhatuse liikmed koos isikut tõendavate dokumentidega.

Notar koostab äriregistri mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile esitatava avalduse, millele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed (kulutused: 11,80 kr või 78,60 kr).

5. Enne korteriühistu registreerimist tuleb tasuda riigilõiv 300 krooni. Raha tuleb kanda maksuameti Eesti Ühispanga kontole nr 10052032268007, panga kood 784 (märke «äriregistri toimingud» all).

- avaldus juhatuse liikmete nota-riaalselt tõestatud allkirjadega

- asutamiskoosoleku protokoll

- korteriühistu põhikiri

- asutajaliikmete nimekiri

- hooneregistri tõend

- riigilõivu tasumise kviitung

- juhatuse liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad

- juhatuse sidevahendite (telefon, faks vms) numbrid

Hetkel kuum