3 oktoober 1999

Intellektuaalsel kapitalil on võime ennustada firma tulevikku

Silmnähtavalt lõheneb vahe ettevõtete, firmade ja nende tulemusi hindavate omanike, investorite, vahel. Paljude firmade tippjuhid tunnevad, et nende ettevõtte väärtus turul on alahinnatud või et hinnang tulemustele on liiga subjektiivne ja ebamajanduslik.

Investorid ja omanikud teevad sageli otsuseid olemasoleva informatsiooni põhjal, mis aga ei pruugi olla piisav. Rohkem vajatakse informatsiooni, mis kirjeldaks organisatsiooni seisundit tulevikus, tema potentsiaali, konkurentsivõimet jms. Vajatakse strateegiat ja organisatsiooni väärtust kirjeldavat informatsiooni, mis oleks ettevõtte äriedu pant ka tulevikus.

Ettevõtete finantsaruanded, mis on orienteeritud mineviku saavutustele ja mille väärtus võib olla lühiajaline, ei pruugi tihti olla küllaldased, et tagada firma äriedu ja kasumlikkus ka tulevikus. Samasugune informatsiooni põud valitseb tegelikult ka firma igapäevase strateegilise, taktikaliste ja operatiivsete otsustamise tasandil. Kõik (tippjuhist kesk- ja alamastme juhini) vajavad rohkem vahendeid juhtimisotsuste tegemisel.

Intellektuaalsel kapitalil on võime ennustada tulevikku, osutades näitajatele, mis loovad firma väärtust aasta, viie ja kümne pärast. Intellektuaalne kapital koosneb struktuuri- ja inimkapitalist.

Struktuurikapital «on kõik see, mis organisatsioonis alles jääb siis, kui inimesed koju lähevad»: (kliendi, tarnija ja koostööpartnerite suhete süsteem, organisatsiooni struktuur ja kultuur, plaanid, projektid, investeeringud, manuaalid, kaubamärgid, protsessikirjeldused, andmebaasid jms). Struktuurikapital, erinevalt inimkapitalist, on organisatsiooni omand, mida edukas firma oskab väärtustada ja edasi arendada. Inimkapital -- «on kõik see, mis mõtleb». See koosneb töötajate kompetentsusest, hoiakutest, loovusest, õppimis- ja kohanemisvõimest.

Inimkapitalist sõltub, mida organisatsioon oskab ja suudab teha. Seda kapitali saab firma oma töötajatelt ainult rentida, mitte kunagi aga omandada.

Kuigi esmapilgul võib intellektuaalse kapitali hindamine võimatu tunduda, on siiski olemas vahendid, mille abil firma peidetud väärtust mõõta. Kui aga intellektuaalset kapitali on võimalik mõõta, siis on seda võimalik ka juhtida. Sõltub vaid firma valmisolekust, tahtest ja suutlikkusest teemaga tegeleda.

Eestis on piisavalt huvi intellektuaalse kapitali juhtimise ja arendamise vastu. MLP Balticu küsitluse tulemusena soovis 76% selleteemalise seminari külastajatest saada abi ja konsultatsiooni ettevõtte intellektuaalse kapitali juhtimise ja arendamise küsimustes. Paljude maailma ettevõtete finantsaruannetes on intellektuaalse kapitali süsteem leidnud kindla koha.

Vt. ka Firma turuväärtus

Autor: Anders Kazantsev

Hetkel kuum