Kuidas kaasajastada ettevõtte logistikastrateegiat?

Magnus Lepasalu 29. september 2004, 00:00

Arutledes tänapäevaste logistikaarengute ja logistika juhtimise efektiivsuse üle, jõutakse tihti välja tõdemuseni, et kõik on pidevas ja kiires muutumises. Uued suunad on tunduvalt muutnud logistikale esitatavaid nõudmisi. Unustada ei tohi ka infotehnoloogia pidevat ja kiiret arengut ning inimeste üha süvenevat keskkonnateadlikkust.

Kiiresti muutuvas logistikakeskkonnas on firmajuhtidel raske orienteeruda ja leida vastuseid ettevõtte praeguse logistikakorralduse efektiivsuse kohta.

Juhtidele teeb muret, kas nende praegune logistikastrateegia toetab ettevõtte strateegiat ka pikemas perspektiivis.

Käesolev artikkel annab ühe võimaluse firma logistika kaasajastamiseks.

Parema ülevaate saamiseks logistikasüsteemi ümberkorraldamisel on otstarbekas ettevõtte logistikastrateegia kaasajastamise protsess jagada kuueks põhietapiks. q

Logistikastrateegia kaasajastamist alustatakse olukorra kirjeldamise ja hindamisega. Kindlasti ei tohiks kohe logistikaoperatsioone analüüsida, esmalt tuleb täpsustada ettevõtte üldised ärieesmärgid ja suunad.

Selgitama peab tarneahela kauba- ja materjalivoogude mahud, kulukohad, samas ka tarnija võimalused tootmismahtude suurenemise korral ettevõtet varustada. Vajalik on ka informatsiooni liikumiskanalite omapärade mõistmine.

Kuna üldine ärikeskkond on muutunud kliendikeskseks, siis on logistikastrateegia kujundamisel esmatähtis arvestada klientide kasvavate nõudmistega. Klientide soovidest ülevaate saamiseks võib koostada erinevaid küsimustikke, kuid tõhusaim viis info kogumiseks on siiski intervjuude või arenguvestluste korraldamine. Loomulikult tuleb informatsiooni koguda ka ettevõttesiseselt nii logistikaoperatsioonides osalevatelt isikutelt kui ka müügimeeskonna liikmetelt, et täpsustada klientide vajadusi, kitsaskohti logistikaoperatsioonides ja muid arendamist vajavaid aspekte.

Kui logistikasüsteemi kogupilt on kaardistatud ja ühte dokumenti koondatud, tuleb see võimalusel läbi arutada firma omanikega, et selgitada välja nende nägemus ja soovid logistikasüsteemide arendamiseks. Üldjuhul on logistikasüsteemi restruktureerimine väga oluline samm ettevõtte arengus ning võib nõuda suuri investeeringuid. Logistikastrateegia kujundamisel on oluline leida tasakaal ühelt poolt teenuse kvaliteedi ja teisalt selle rahuldamiseks tehtavate kulutuste ehk logistikakulude vahel.

Kogutud info põhjal saab kujundada nägemuse ettevõtte logistikasüsteemist tulevikus. Visiooni väljatöötamisel pannakse paika esialgsed strateegilised ja taktikalised tegevuskavad eesmärgi saavutamiseks, arvestades kõigi tarneahela osapoolte huvidega. Efektiivne logistikasüsteem võib silma paista erinevate näitajate poolest: kiire kohaletoimetamine, madalad kulud, kiire teenindus, kõrge produktiivsus, väikesed laovarud, väike vigade arv. Tähtsaim on siiski lähtuda kliendi rahulolu saavutamisest ? kõrge teenus optimaalsete kuludega.

Tarneahela tegevuste optimeerimiseks on välja töötatud mitmeid arvutiprogramme, mis lihtsustavad analüüsi ja aitavad sobilikku lahendust leida, kõrge maksumuse tõttu tasub neid soetada vaid suurematel firmadel.

Tähtis on leida rohkete logistika efektiivsuse mõõdikute seast edutegurid, mille abil hinnata logistikasüsteemi arengut eesmärkide suunas. Kasutada võib ka nn pehmeid tegureid. Mida keerulisem on firma logistika ülesehitus, seda keerulisem on ka sobilike mõõdikute leidmine. Kindlasti eeldab see arusaamist logistikafunktsioonide olemusest ja logistika mõjust firma väärtusele.

Kui ettevõtte logistikaalased eesmärgid on selgunud, tuleb leida sobilikud vahendid nende saavutamiseks. Näiteks tootmislogistika ümberkorraldamisel peab valima erinevate tehnoloogiliste lahenduste vahel. Otsustada tuleb, milliseid protsesse hakatakse ise teostama ja milliseid sisse ostma. Tuleb märkida, et üha enam leiab kasutust neljanda osapoole logistika kontseptsioon (4PL), mille kohaselt antakse kogu ettevõtte logistikasüsteemi haldamine professionaalse logistikapartneri kätte, keskendudes ise oma põhitegevusele.

Selles etapis tuleb määratleda ka keskkonnategurid, mis võivad mõjutada püstitatud eesmärkideni jõudmist. Ettevõtte välis- ja sisekeskkonna mõjutegurite kaardistamine aitab paremini tulevikutegevusi planeerida ja teha riski vähendavaid korrektuure.

Kui kõik esimesed neli etappi on edukalt läbitud ja kogutud informatsioon dokumenteeritud, saab asuda uue logistikastrateegia väljatöötamise ühe keerukaima osa ? ärianalüüsi juurde. Ärianalüüsis koostatakse hinnanguline eelarve ja rahavoogude süntees, arvestades kõikide eelnevalt selgunud võimaluste, nõuete, keskkonnategurite ja oodatavate kasudega.

Lõppeesmärgiks on välja selgitada uue logistikastrateegia sobilikkus või sobimatus ettevõtte väärtuse juhtimise kontseptsioonist lähtuvalt. Konkreetse vastuvõetud otsuse mõju ettevõtte väärtusele on raske hinnata, kuna firma väärtust mõjutavad paljud tegurid. Kompromissi leidmine praeguste ja tulevaste rahavoogude vahel ei ole kunagi kerge, kuid see on väga vajalik heade otsuste langetamiseks.

Kui selgub, et lahendusel on positiivne mõju ettevõtte väärtusele, saab asuda planeeritut ellu viima. Kõik ettevõtte erinevad üksused peavad selgelt mõistma oma osa uue logistikasüsteemi juurutamisel. Strateegia paremaks teostumiseks on vajalikud täpsed tegevusplaanid erinevate osakondade lõikes. Tähtis on ka pidev valitud edutegurite jälgimine ja parenduste tegemine uue efektiivsema logistikakorralduse saavutamiseks. Ettevõtte logistikastrateegia kaasajastamine on keeruline ja aeganõudev protsess. Seda võib teha nii firmasiseselt kui ka professionaalse logistikapartneri abiga. Logistikalahenduste väljatöötamisega tegelevatel ettevõtetel on välja kujunenud oma lähenemine parimate tulemuste saavutamiseks. Näiteks maailma ühes juhtivas logistikaettevõttes Exel on eraldi töötajad ja osakonnad, kes on spetsialiseerunud logistikastrateegiate analüüsimisele ja väljatöötamisele.

Logistikapartnerite kasuks räägivad ka eelnevad kogemused, küllaldased teoreetilised teadmised ja rohked standardsed abivahendid lahenduse väljatöötamisel, mida on lihtne kohandada vastavale projektile, näiteks küsimustikud, arvutiprogrammid, eelarvestamise süsteemid. Logistikapartneri abi võib kasutada ka vaid mõnes kaasajastamise protsessi lõigus.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:45
Otsi:

Ava täpsem otsing