ÄP fototoimetus • 30. oktoober 2007 kell 22:00

Logistika põhimõisted (20)

Tõstekõrgus põrandast, mille juures tõstuki masti kõrgus ei suurene enne, kui tõstekahvlid on jõudnud masti tippu.

Taktikalise juhtimise all mõeldakse logistika juhtimist tasandil, kus otsuseid langetatakse peamiselt tegevuste ja protsesside optimeerimise ning efektiivsuse suurendamise eesmärgil.

Taktikalise juhtimise valdkonnad on tegevuste ja protsesside optimeerimine tarneahelas, optimaalsete veomarsruutide leidmine, reservlao suurus, tootesortimendi haldamine ja optimeerimine, lao ringlemissageduse parandamine, läbimisaja lühendamine, kulude analüüs ning abinõude väljatöötamine kulude vähendamiseks, optimaalsete ostukoguste leidmine jne.

Tarneahel on materjalide ja info, teenuste ning raha liikumise ahel, kus toorainet, materjale, pooltooteid ja valmistoodangut tarnitakse toorainehankijatest kuni turgude ning lõpptarbijateni.

Tasuvusaste kirjeldab kapitali tootlikkust. Tasuvusastme saamiseks korrutatakse keskmine müügimarginaal lao rahalise ringlemissagedusega. Tasuvusastet väljendatakse protsentides. Kapitali tootlikkuse rahuldava taseme eeldusena peaks tasuvusaste olema suurem kui 100%.

Dokument, mis kirjeldab kaupade omadusi, annab informatsiooni kaupade, nende saatja ja saaja kohta.

Teenust käsitletakse kui tegevust, mis on seotud väärtuste vahendamisega ja suunatud vajaduste rahuldamisele ning millega ei kaasne materjalide ja kaupade omandiõiguse üleminek. Teenuste osutamine suurendab üldjuhul materjalide ja kaupade ümberpaigutamise käigus nende väärtust ning kasulikkust või loob muul viisil lisaväärtust.

Kulud suunatakse toimingutele ja tegevustele, mis neid tegelikult põhjustasid. ABC põhimõtte järgi peavad kulud kajastuma seal, kus tekivad tulud. Vastupidisel juhul pole võimalik teha adekvaatseid järeldusi toimingute efektiivsuse ja tulususe kohta.

Kuluarvestuse kontseptsiooni korral tehakse kindlaks, millised toimingud kulusid tekitasid ja kui palju tekitasid. Kulusid jaotatakse ja suunatakse kasutades kulujuhte, mille abil saada võimalikult tegelikkusele vastavad toimingute ning teenuste omahinnad. Tekkepõhise kuluarvestuse ja -analüüsi teostamine on üldjuhul eeldus logistiliste toimingute ja protsesside efektiivsuse suurendamisel.

Tõstuk, mis töötab kõrgete ladude kitsastes (1,5 m) vahekoridorides. Teleskooptõstukid täidavad laos samu funktsioone, mis pöördkahveltõstukid - aluste paigutamine hoiukohtadele ja võtmine riiulikohalt. Teleskooptõstukil on tõstekahvlite asemel spetsiaalne seade, mille liugkahvlid liiguvad mõlemale poole, asetades ja võttes aluseid kaubaga. Teleskooptõstuk ei saa võtta alust põrandakohalt ja asetada põrandale. Sellega on võimalik asetada kaubaalus selleks ette nähtud platvormile, kust võetakse see tavalise tõstukiga, millel on tõstekahvlid.

Autor: ÄP

Hetkel kuum