Ketlin Rauk • 18. oktoober 2011 kell 21:00

Metsariik on rikas ka metsaühenduste poolest

Eesti Erametsaliit on organisatsioon, mis ühendab maakondlikke metsaühistuid ning nende kauduerametsaomanikke. Erametsaliidu põhifunktsioon on erametsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. EEMLi kuulub praegu 37 metsaühistut ning nende kaudu ligikaudu 3700 erametsaomanikku ning üle 256 600 ha metsamaad. EEMLi tegevusest saavad osa võtta kõik liikmed. EEMLi eesmärk on propageerida säästvat metsade majandamist ning arendada ühistegevust.

www.eramets.ee

SA Erametsakekus on keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis tegeleb siseriiklike ning Euroopa metsandustoetuste menetlemisega. Erametsakeskuse eesmärk on erametsaomanike teadmiste tõstmine, mis aitaks kaasa Eesti metsade keskkonnasõbralikumale ja efektiivsemale majandamisele ja erametsaomanike tulundusliku ja mittetulundusliku ühistegevuse toetamine.

Erametsakeskus korraldab metsaomanikele, nõustajatele ning teistele huvilistele erinevaid koolitusi ja seminare, osaleb erinevate erametsandussektorile suunatud arendusprojektide elluviimisel.

www.eramets.ee

Eesti Metsaselts on mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on ühendada metsandusliku mõttelaadiga metsamajandustöötajaid ja metsandus- ning loodushuvilisi isikuid, kellel on ühised aated Eesti metsanduse arendamisel ning metsa kasutamisel ja kaitsel.

Eesti Metsaselts korraldab erinevaid üritusi: metsanädal, seminarid, konverentsid, kutsevõistlused ning näitused. Ürituste eesmärgiks on propageerida Eesti metsandust. Aitab levitada metsaalaseid trükiseid.

www.metsainfo.ee

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on valdavalt puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing. Liitu kuulub 49 ettevõtet, sealhulgas kolm erialast haridust andvat õppeasutust.

Alates 2002. aastast käivitus Puuinfo projekt, mille eesmärk on säästva puidukasutuse suurendamine. 2003. aastal käivitunud Tee metsa projekti eesmärk on metsa ja puiduga seotud informatsiooni levitamine.

www.emtl.ee

Metsa Hoiu-Laenuühistu on metsaomanike loodud ühistu, mille eesmärgiks on pakkuda eelkõige metsaomanikele soodsalt laenu investeeringuteks, samuti aidata kaasa erametsanduse arengule ja suurendada erametsaomanike iseseisvust. Ühistu tegeleb oma liikmete raha hoiustamisega, liikmetele laenu andmisega, laenuressursi vahendamisega ja klientide nõustamisega majandusküsimustes.

www.metsaraha.ee

Keskühistu Eramets on tulundusühistu, mis loodi selleks, et pakkuda kohalike ühistute kaudu metsaomanikele parimaid puidu- ja metsamüügi võimalusi. KÜ Eramets abistab metsaomanikke raielankide müügi korraldamisel, kontrollib tehtud töid ja turustab metsamaterjali. Eesmärk on väikeste puidukoguste koondamine suurematesse müügiüksustesse, pakkudes sel kombel ka väikemetsaomanikule head müügihinda.

www.eramets.ee

RMK on keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluv organisatsioon, mis tegeleb riigimetsade majandamise ja kaitsmisega. RMK tegevusvaldkonnad on: metsahaldus, metsamajandus, puiduturustus, loodushoid ja puhkemajandus, taimla- ja seemnemajandus ning jahimajandus. RMK hoolitseb, et riigimets oleks säästlikult ja hästi majandatud.

RMK rajab ja hooldab puhkerajatisi, matkaradu, ööbimiskohti, tähistab puhkepaiku ning valmistab ette laagri- ja lõkkeplatse.

RMK taimla- ja seemnemajanduse osakond kasvatab puuistikuid ning hoolitseb selle eest, et Eestil oleks olemas piisav metsaseemnete varu.

www.rmk.ee

Keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluvad: SA Erametsakeskus, Riigimetsa Majandamise Keskus, keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, keskkonnateabe keskus. Keskkonnaametis on eraldi metsaosakond, mis tegeleb metsapoliitika, metsanduse arengukava, jahindus-metsandusprogrammide koostamise, metsa säästliku majandamisega, elustiku mitmekesisuse säilimisega, erametsaomanike nõustamisega.

www.envir.ee

Keskkonnaamet on keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluv riigiasutus, mille eesmärgiks on teha järelevalvet erinevate keskkonnaga seotud tegevuste suhtes ning rakendada seaduses ettenähtud piiranguid ning kohustusi.

Metsanduses teeb keskkonnaamet järelevalvet selle üle, kas metsas ja metsatöödel täidetakse kõiki seadusega ette nähtud piiranguid, kohustusi jne.

www.keskkonnaamet.ee

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev riigiasutus, mis korraldab ja teeb järelevalvet kõigis keskkonna valdkondades.

Keskkonnainspektsioon on esmane menetleja keskkonnaalaste rikkumiste puhul ning teeb ka esmaseid uurimistoiminguid kriminaalasjades.

www.kki.ee

Keskkonnateabe Keskus on keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis tegeleb keskkonnaalaste andmete kogumisega, töötlemisega, analüüsimisega, avalikustamisega ning aruandluse esitamisega Eesti keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta.

Keskkonnateabe keskuse interneti kodulehekülje kaudu pääseb erinevatesse registritesse, näiteks: keskkonnaregister, metsaregister, loodusvaatuste andmebaasid ning teised keskkonnaalased registrid.

Keskkonnateabe keskus pakub avalikkusele keskkonnainfot elurikkuse, jäätmete, kalanduse, metsanduse, vee ja õhu ning teiste keskkonnaga seotud valdkondade olukorra ja statistika kohta.

www.keskkonnainfo.ee

Hetkel kuum