Ave Lepik • 25. veebruar 2014 kell 12:00

Parts: eurorahaga loome uusi kõrgepalgalisi töökohti

Täna leppis valitsus kokku eurorahade jaotuse, mis annab 1,3 miljardi eurose rahasüsti transpordi, infoühiskonna, ettevõtluse, turismi ja energeetika valdkonda.

Ettevõtluse ja teadusarenduse valdkonnas investeerib järgneva seitsme aasta jooksul MKM ligi 400 miljonit eurot Euroopa Liidu struktuurifondide raha. „Olulisemad eesmärgid ettevõtluse arendamisel on aidata kaasa uute ärimudelite ja innovatsiooni arengule, kõrgemapalgaliste töökohtade loomisele ning teadus-arendustegevusele,“ ütles Parts.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on MKMil uue perioodi õnnestumisel üks olulisemaid rolle. „Lisaks suurimale, 1,3 miljardi eurosele eelarvele, on MKMi koordineerida viis olulist eurorahadest toetatavat valdkonda, mis inimesi väga otseselt puudutavad,“ ütles Parts.

Transpordivaldkonnas, kuhu investeeritakse Euroopa Liidu struktuurifondidest 447 miljonit eurot, on olulisemateks eesmärkideks teede seisukorra parandamine, liiklusohutuse parandamine, eri transpordiliikide parem omavaheline ühendatus ning reisirongiliikluse atraktiivsuse tõstmine.

Infoühiskonna arendamiseks on uuel perioodil varasemaga võrreldes ligi kolm korda suurem eelarve, kokku 182 miljonit eurot. Lisaks uute e-lahenduste loomisele on kavas uuendada juba olemasolevaid lahendusi, arendada välja ülikiire interneti baasvõrk ning luua ühtsed kvaliteedinõuded avalikele e-teenustele. Kõigile toetatavatele e-lahendustele seatakse senisest suuremad nõuded otsese rahalise ja sotsiaalse kasu mõõtmisel. Rahvusvahelisel tasandil on riigi eesmärgiks arendada IT-alast koostööd teiste Euroopa Liidu riikidega, et e-lahendusi oleks võimalik kasutada piiriüleselt.

Energeetikavaldkonnas jaguneb struktuurifondiraha 232 miljonit eurot suuresti kahe valdkonna vahel: korterelamute renoveerimine ja kaugküttereform maapiirkonnas. Eesmärk on toetada 1000-2000 korterelamu renoveerimist ning korrastada maapiirkondade kaugküttetaristud.

Kokku on perioodil 2014-2020 Euroopa Liidu struktuurifondide eelarve 3,5 miljardit eurot ning koos põllumajanduse otsetoetustega 5,9 miljardit eurot.

Valitsus kiitis tänasel erakorralisel istungil heaks „Partnerlusleppe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020“, mille põhjal alustab Eesti läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga euroraha kasutamise üle. Euroopa Liidu struktuurifondideks on Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengufond ja Ühtekuuluvusfond. Lisaks struktuurifondidele on Eestil võimalik kasutada Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondi ning Euroopa merendus- ja kalandusfondi rahasid.

Hetkel kuum