24. mai 1998 kell 22:00

Teenistusleping -- missugustel juhtudel on see tööleping

Töölepingu seaduse (TLS) § 7 punkti 7 kohaselt ei laiene töölepingu seadus töötamisele teenistuslepingu alusel. Samas punktis on sätestatud, et teenistuslepingut reguleerib eriseadus.

TLSi jõustumisega 1992. a 1. juulil sätestati teenistuslepingu instituut eesmärgiga reguleerida nende isikute teenistussuhteid, kelle õiguslik seisund on erinev töötaja õiguslikust seisundist (nt näitlejad, sportlased, äriühingute juhtivad töötajad jt).

Teenistuslepingu tingimused ning lepingupoolte õiguslik seisund oli kavandatud reguleerida eriseadusega, mida senini vastu võetud ei ole. Kas praegu ongi sellise seaduse vastuvõtmisel mõtet, kuna aastatega on muutunud seisukohad ja tänaseks on otsustatud mistahes lepingud, sealhulgas tööleping, reguleerida võlaõigusega.

Üks seadus Eestis siiski reguleerib teenistussuhet, see on avaliku teenistuse seadus, kuid üksnes ametniku töötamisel riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Avalikus teenistuses oleks teenistuslepingu sõlmimine õiguspärane, kuid seda ei näe ette seadus, sest ametnik nimetatakse ametisse käskkirja või korraldusega.

Praktikas on tekkinud teenistuslepingu õigusliku olemuse probleem töösuhete reguleerimisel. Kuidas õiguslikult hinnata sõlmitud teenistuslepingut töötajaga, kes on tööle võetud mingile töö- või ametikohale ja keda seovad tööandjaga võimu- ja alluvussuhted?

Probleemid tekivad eeskätt seetõttu, et töötajaga teenistuslepingut sõlmides väldib tööandja töölepingu seaduse ja muude tööseaduste kohaldamist. Põhiliselt seisneb see kokkuleppega ettenähtud palgamäära ja töötingimustega mittekindlustamises ning töötaja ilmajätmises olulistest sotsiaalsetest tagatistest, nagu puhkusest ja ravikindlustushüvitisest, rääkimata töösuhte lõppemisel seadusega ettenähtud hüvitistest.

Kõikidel juhtudel, kui töötajaga on sõlmitud teenistusleping või muu nimetusega leping, millel on töölepingust tulenevad tunnused, tuleb seda vaadelda töölepinguna. Vaidluse korral lepingu olemuse üle on töötajaga lepingu sõlminud isikul kohustus tõendada, et tegemist ei ole töölepinguga.

Hetkel kuum