5. november 2003 kell 22:00

Kaebused seltside vastu avalikustatakse

Eestis tegutsevate kindlustusseltside üle teeb järelevalvet finantsinspektsioon (FI). Kindlustusjärelevalve peamine eesmärk on kindlustusvõtjate ja kindlustatute huvide kaitsmine.

Kindlustustegevuse seadusega on kindlustusandjatele kehtestatud nõuded kapitali suurusele, juhtkonnale, edasikindlustusele, kohustuste hindamisele, investeeringutele ja siseauditi funktsiooni toimimisele. FI ülesanne on kontrollida, et kindlustusandja suudaks igal ajahetkel täita klientide ees võetud kohustusi. Sisuliselt on tegemist kindlustusteenuse lepinguga riigi ja kindlustusandja vahel, millega riik annab kindlustusandjale õiguse tegutseda lepingus kokkulepitud vormis ja kontrollib FI vahendusel lepingu tingimuste täitmist. FI-l on õigus teha kindlustusandjale rikkumiste ilmnemisel ettekirjutusi, mida nad on kohustatud täitma, koostada väärteomenetluse protokolle ja määrata trahve. Kindlustusteenuste järelevalve ehk klientide huvide kaitse on reguleeritud võlaõigusseadusega. Selle kindlustuslepingut reguleerivad sätted lähtuvad eeldusest, et kindlustusleping on ebavõrdne leping, st kindlustusandjale kui lepingu tugevamale poolele on pandud lepingu sõlmimisel rida kohustusi. FI ülesanne on siin kontrollida kindlustusandjate teenuste osutamist. Kontrolli eesmärk on tagada, et kliente teavitatakse kindlustuslepingu sõlmimisel igakülgselt ja täielikult, kindlustuslepingute tingimused oleks kirjutatud lihtsas keeles ja üheselt mõistetavalt.

Klientide kaebuste käsitlemisel on FI tegevus piiratum, see saab anda ainult hinnanguid, kas kindlustusandja tegevus vastab kindlustuslepingus kindlaks määratud tingimustele. Üks võimalus vaidlusi kiiremini lahendada, oleks kindlustuse vahekohtu tegevuse ulatuse laiendamine lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele kõigi kindlustusliikide kindlustuslepingutest tulenevatele vaidlustele.

Arvestades asjaolu, et liikluskindlustusel on kõige laiem tarbijaskond, hakkab FI oma veebilehel ( www.fi.ee ) avaldama liikluskindlustust käsitlevat statistikat, kus on välja toodud kindlustusandjate kohta esitatud kaebuste arv ja lahendid. Statistika pärineb vahekohtust.

FI peab oluliseks keskenduda klientide informeerituse suurendamisele ja nende kasutuses oleva teabe hulga tõstmisele. See on vajalik klientidele, kel on nii võimalik kindlustuslepingu sõlmimisel otsustada kõikide üksikasjade alusel.

Autor: Kaido Tropp

Hetkel kuum