4. detsember 2003 kell 6:43

Riigikogu võttis eile vastu 6 seadust

Riigikogu võttis eilsel istungil vastu 6 seadust.

Eile vastu võetud seadused:

71 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seadus. Seadusemuudatus on seotud raudteeseaduses ette nähtud raudteeameti ümberkorraldamisega raudteeinspektsiooniks. Seadus jõustub 31. märtsil 2004.

70 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus. Seadusemuudatuse eesmärgiks on viia kehtiv rahapesu tõkestamise seadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/97/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

73 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud konsulaarseadus. Seadus reguleerib Eesti riigi, Eesti kodaniku ning Eesti juriidilise isiku huvide ja õiguste kaitset välisriigis, konsulaarasutuse ülesandeid ja juhtimise põhimõtteid, konsulaarametniku ja aukonsuli staatust, nende õigusi ja kohustusi konsulaarteenuse ja konsulaarabi osutamisel ning välismaalasele ja välisriigi kodanikule konsulaarteenuse ja konsulaarabi ning Euroopa Liidu kodanikule konsulaarabi osutamise põhimõtteid.

65 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus. Seadusemuudatused on vajalikud elektrituruseaduse, maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse alusel riigilõivuga maksustatavate toimingute eest riigilõivu tasumise täpsustamiseks ning riigilõivuseaduse rakendamisel telekommunikatsiooni valdkonnas tekkinud probleemide lahendamiseks. Muudatustega lükatakse ka tolliformaalsuste eest võetava riigilõivu kehtetuks tunnistamine 1. jaanuarilt 2004 Eesti Euroopa Liiduga liitumise hetkeni.

71 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest ? Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus. Seadusemuudatustega nähakse ette õppelaenu osaline kustutamine, et ennetada ja leevendada noorte lastega perede majanduslikke raskusi. Muudatused haridusseaduses jõustuvad 1. jaanuaril ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduses 1. septembril 2004.

71 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seadus. Seadusemuudatusega muudetakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses volitatud ja tunnustatud asutusele tegevusõiguse andmise ja selle kehtetuks tunnistamise menetluslikke aspekte ning täiendatakse seaduse järelevalve sätteid.

Hetkel kuum