Piret Reiljan • 3. märts 2016 kell 9:48

Projekteerijate kriitika solvab maanteeameti asejuhti

Maanteeameti asejuhi Kaupo Sirki sõnul ei saa maanteeamet Väo liiklussõlmega toimetada oma tahtmise järgi, vaid peab arvestama olemasoleva keskkonna ning maaomanikega.  Foto: Andras Kralla

Maanteeameti peadirektori asetäitja Kaupo Sirk nendib, et tunneb end puudutatuna Väo liiklussõlme uut lahendust kritiseerinud projekteerijate hinnangutest ning vastab nende kriitikale Olerexi huvide väidetava eelistamise kohta.

Avaldame Kaupo Sirki vastulause kogenud projekteerijatele Ain Kendrale, kes hindas Väo liiklussõlme uut lahendust ohtlikuks ja ristmiku külge tanklat rajava Olerexi huve eelistavaks, ja Raul Vibole, kes peab ainsaks mõistlikuks lahenduseks detailplaneeringu peatamist ja ristmikule jalgu jääva eramaa võõrandamist.

"Soovin avalikkusele veel kord selgitada maanteeameti valikuvõimalusi, auditeerimiste eesmärke ning teeomaniku rolli auditeerimiste järgses projekteerimisprotsessis. Projektide auditeerimise vajadus on üle võetud Euroopa Liidu direktiividest. Kohustuslikud auditeerimised peab maanteeamet teostama ainult rahvusvahelistel põhimaanteedel. Maanteeameti poolt tehtud uute liiklusohutusprogrammi ettepanekute alusel soovime aga laiendada sarnaste põhimõtetega auditeerimisi järgneval kolmel aastal kõikidele riigimaanteede projekteerimistele ja ehitustele ehk meie arvates on tegemist hea direktiiviga.

Auditeerimisega avaldab kolmas, sõltumatu osapool oma arvamusi ja teeomanik peab tegema kaalutletud otsuse, kuidas kirjeldatud probleeme koostöös projektlahenduse väljatöötajatega lahendada.

Väo sõlme käesoleva detailplaneeringu käigus on maanteeamet tellinud riigihanke korras täiendavaid uuringuid ekspertidelt (liikluse prognoos ja täiendav eskiislahenduse liiklusohutuse audit) eesmärgiga välistada ühe projekteerija võimalik huvide konflikt ja kaasata teisi eksperte kõige varasemas faasis arvamust avaldama lahendusele, mis oli maanteeameti poolt ideena välja pakutud ning detailplaneeringu läbiviija poolt edasi arendatud. Nägime võimalust kõik konfliktid koos erinevate ekspertidega võimalikult varases faasis selgeks rääkida.

Liiklusohutuse märkused võeti arvesse

Pärast auditi märkuste läbivaatamist võtsime arvesse kõik liiklusohutusega seotud märkused, mis osaliselt viidi sisse detailplaneeringu lahendustesse ja detailne lahenduste edasine arendamine jääb juba põhiprojekti staadiumisse.

Maanteeametil on kohustus läbi viia veel kolm auditeerimise etappi: enne projekti kinnitamist, enne liiklusele avamist ja pärast liiklejate harjumist uue liiklussõlmega. Igas etapis võib toimuda projekti täiendamine.

Maanteeamet ei saanud arvestada ekspertide arvamusega paigutada liiklussõlm oluliselt suuremale alale ehk võimaldada ohutult liiklussõlme läbimist suure kiirusega. Liiklussõlme asukohas on Pirita jõgi oma kaitseala piirangutega, sõlm asub Tallinna linna territooriumil ning maanteeamet peab arvestama kõigi varasemate planeeringutega selles piirkonnas, samuti kõigi kinnistuomanike huvidega. Me ei saa toimetada oma tahtmise järgi, vaid peame arvestama olemasoleva keskkonna ning maaomanikega, sh Olerexiga. Peame otsima lahendusi ja kompromisse, mis oleksid seaduslikud ning avalikkusele arusaadavad. Alternatiiv oleks istuda tupikus järgnevad kümme aastat ja loota, et olukord laheneb iseenesest.

Kriitika olgu konstruktiivne

Korruptsiooni vältimiseks saavad riigiametnikud tegutseda avatult ning selgitada kõikidele osapooltele igas etapis, miks ja kuidas on jõutud ühele või teisele lahendusele. Maanteeameti ehitusvaldkond on otsinud võimalusi tupikust väljatulekuks. Oleme teinud seda ameti endise peadirektori Aivo Adamsoni pideva järelevalve all. Meie õigusosakond on olnud meie kõrval ning hinnanud õiguslikust vaatenurgast iga ideed. Julgen väita, et meie õigusosakond on osade detailidega isegi rohkem kursis kui sisuvaldkond. Lisaks maanteeameti mitmekordsele kontrollile oleme selgitanud oma tegevuskava mitmeid kordi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Lõpliku otsuse maade vahetamise kohta saab teha valitsus.

Olen töötanud viis aastat riigisüsteemis ja kogenud siin ainult ausat käitumist ja läbipaistvat asjaajamist. Seetõttu tunnen end ka Raul Vibo ja Ain Kendra väljaütlemistest puudutatuna. Maanteeamet võtab hea meelega vastu konstruktiivset kriitikat, kuid see peaks siiski põhinema faktidel. Mitmetasandilised auditeerimised ja läbipaistvad otsustusprotsessid vähendavad inimlikku eksimisriski ja minimeerivad korruptsiooniriski."

Hetkel kuum