26. oktoober 1998 kell 22:00

Andmeid ei saa isiku nõusolekuta teatada

See, et minister Andres Varik keeldus riigikogule esitamast loetelu otsetoetusi saanute ja toetuse suuruse kohta, tekitanuks ilmselt sama palju hämmastust kui nende esitamine.

Tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest ei kuulu andmed, mis väljendavad isiku majanduslikke omadusi, suhteid ja kuuluvust, avalikustamisele isiku nõusolekuta.

21. oktoobri Äripäeva repliigis leidub järgmine lause: «Kui riik maksab kellelegi toetust, siis ei peaks toetuse saajal olema küll õigust nõuda, et tema nime varjataks.»

Otsetoetuste taotleja andis taotluse esitamisega nõusoleku andmete töötlemiseks ja tal tekkis õigustatud ootus, et andmed on kaitstud. Sellest lähtudes toimis ka põllumajandusministeerium.

Põllumajanduse info ja registrite keskus eemaldas loetelust isikuandmed ja sellest oli tingitud viivitus andmete esitamisel riigikogule (loetelu sisaldas andmeid toetust saanud isiku elu- või asukoha, toetuse suuruse ja toetuse arvestamise aluse kohta).

Isiku andmeid võib tema nõusolekuta teatada vaid kahel seaduses sätestatud juhul -- seadusega pandud ülesannete täitmiseks või õigustatud huvi korral. Selliseks ülesandeks saab olla näiteks teenistusliku järelevalve teostamine.

Ministeeriumi üle teostab teenistuslikku järelevalvet valitsus ja riigikontroll kontrollib riigieelarveliste vahendite kasutamist. Mõlemal on õigus kontrollida meie tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust.

Küsimus on ilmselt riigieelarve vahendite kasutamises ja eeltoodut ei saa käsitleda riigieelarve täitmise kontrollist keeldumisena. Isiku nime ja väljamakstud toetuse suuruse järgi ei saa otsustada ministeeriumi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Tegemist ei ole ka rahasaajate nimede varjamise või vastavate andmete salastatusega. Näiteks nii tööandjal kui maksuametil puudub õigus avalikustada isiku tulusid muidu kui seaduses sätestatud juhtudel. Avalikustamisele ei kuulu ka laste- või muude toetuste saajate nimekirjad. See ei tähenda aga, et nende maksmise üle kontrolli teostamine võimalik ei oleks või puuduks.

Andmed toetuste suuruse kohta on küllaltki nähtavad, sest otsetoetuste maksmise kord (RT I 1998, 4, 65) reguleerib valdkonda üksikasjalikult, seades tootjale küllalt kõrged nõuded vastavalt piimatoodangu või teravilja koristuspinna osas. Nõuete täitmine vajab teatud tootmise taset ning väide, et toetusesaajate nimekiri võib kattuda Maarahva erakonna liikmete või sponsorite nimekirjaga, saab arvestatav olla vaid teatud osas.

EME on maarahva esindaja ja kes muu kui maarahvas tegeleb põllumajandustootmisega. Isik astub või toetab tavaliselt erakonda, mis kaitseb tema huve. Toetuste andmisel ei ole erakondlik kuuluvus alus, millelt ettepanekut toetuse maksmise kohta teha. Andmete õigust ja järelkontrolli teostab vastav komisjon.

Hetkel kuum