24. oktoober 2005 kell 22:00

Kuluarvestus loob eelduse rahaliseks kokkuhoiuks

Seoses väga tiheda konkurentsiga autotransporditurul on viimane aeg hakata tähtsustama kulude arvestust ja sobiva kuluarvestussüsteemi loomist.

Süsteemi aluseks peab ole­ma kulude liigitus, mis annab ettevõtte tegevusest kõige adekvaatsema pildi. Kuluarvestuse süsteem ei ole kunagi lõplikult valmis, ta vajab pidevat ümbervaatamist ja arendamist.

Mistahes äriettevõtte tegevuse majanduslik põhieesmärk on kasumi maksimeerimine. Kuna kasum on otseses sõltuvuses kuludest, osutuvad ka ettevõtte kulud väga tähtsateks majanduslikeks näitajateks.

Rääkides transpordiettevõtte tegevuse kavandamisest ja kulusäästlikkusest saab rakendada pea kõiki muude äritegevusettevõtetega sarnaseid majandusarvestuslikke ja ?analüütilisi põhimõtteid. Küll on aga mõningane erinevus kauba- ja sõitjateveo ettevõtete tegevuse majandusarvestusel.

Majandusarvestus on infoprotsess, mille tarbijad võib jaotada ettevõtte sisesteks ja välisteks.

Välised infotarbijad saavad ettevõtte kui terviku kohta pildi finantsarvestuse tulemist.

Ettevõttesisesed infotarbijad saavad infot ettevõtte juhtimisarvestusest. See info peab võimaldama vastu võtta otsuseid ettevõtte edukaks töötamiseks ning hinnata struktuurüksuste ja tegevuste tulemusi.

Kuluarvestus ühendab teatud määral finants- ja juhtimisarvestust. See jälgib kulude kajastamist nii ettevõtte finantsarvestuse protsessis kui ka kulude analüüsi ja selle rakendusi ettevõttesiseses juhtimisarvestuses. Seega peaks ettevõttel olema täpsed, teaduslikult põhjendatud kuluarvestuse põhimõtted.

Omamata selget ülevaadet kulutustest teenuse pakkumisel, seatakse ohtu ettevõtte suutlikkus konkurentsis püsida, samuti tema areng.

Kuluarvestus algab kulude jaotusega. Kulude jaotusel on mitmeid võimalusi, määravaks on analüüsi eesmärk.

Kuluarvestus peab olema planeeritud, otstarbekas, ühtne, täpne, õigeaegne ja sobivalt esitatud.

Euroopa Liiduga ühinemise tagajärjel kasvas konkurents maanteetransporditurul. Ressurssi lisandus piirijärjekordade kadumisest ja tollivormistuse vähenemisest, samas kasvasid veofirmade kulud, nagu kütuse kallinemine, Eestis jõustunud raskeveokimaksud jne.

Autor: Mall Villemi

Hetkel kuum