Kalev Kallo • 22 jaanuar 2006

Linnaplaneerimine peab hakkama edestama arendustegevust

Kinnisvarabuum on suurendanud Tallinnas vajadust tegeleda linnaplaneerimisega. Kehtiv üldplaneering vajab pidevat täpsustamist tagamaks ühelt poolt linnaelanike ootusi ja teisalt arendajate soove projektide võimalikult kiireks ning kasumlikuks realiseerimiseks.

Planeerimisprotsessi järjepidevust kannavad linnaosade üldplaneeringud, mis tagavad seaduse jõuga piirkondlikest erisustest lähtuva ehitus- ja arendustegevuse, kiirendades seeläbi detailplaneeringute menetlemist ning võimaldades lõpuks asuda valglinnastumist piirama. Menetlemine peab kiirenema, sest pole mõtet tegeleda juba valmides ajale jalgu jäävate planeeringutega.

Paralleelselt üldplaneeringutega tegeletakse linnale oluliste valdkondade arengut käsitlevate teemaplaneeringutega. Üheks olulisemaks ja avalikkuse huviorbiidis püsivaks on planeering "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas". Planeeringu üheks eesmärgiks on määrata kõrghoonete paiknemise asukohad ja nende püstitamise keelualad. Teiseks eesmärgiks on valglinnastumise pidurdamine linnaruumi tihendamise abil. Nimetatud teemaplaneering valmib selle aasta septembris.

Oluline on ka "Tallinna rohealade teemaplaneering", mis valmimisel aitab kaasa rohealade rajamisele ja väärtustamisele ning puhke- ja virgestusalade loogilise struktuuri kavandamisele. Teemaplaneering jääb alusdokumendiks haljasmaa munitsipaliseerimisel ja selles määratakse linna haljastute sihtotstarve. Planeeringuga kaasneb endiste mõisaparkide kaardistamine ning Aegna saare metsa inventariseerimine.

Teemaplaneering "Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed" kirjeldab linnasiseseid logistilisi seosed ja loob võimalused tänavavõrgu arendamiseks. Teede kavandamisel on probleemiks maaomandi küsimused, raskeveokite liiklus ja ohtlikud veosed. Teemaplaneeringu prioriteediks on kergliikluse turvalisuse tagamine ning ülelinnalise kergliiklusteede võrgustiku kavandamine.

Elamualade teemaplaneering keskendub elamuehituse arendamise võimalustele Tallinnas, kirjeldades meetmeid, mille abil leevendada valglinnastumisega kaasnevaid probleeme ja määratleda eelisarendatavad elamute arengupiirkonnad.

Praktikas väljakujunenud olukord, kus planeerimine sörgib arendusvajaduste sabas, põhjustab segadust ja vääritimõistmist. Viimasel ajal tehtud katsed kehtestada planeerimises reegleid ehitusmäärustega, tõid kaasa õiguskantsleri sekkumise, kes leiab, et planeerimisotsused saavad seaduse jõu linnaosade üld- ja teemaplaneeringutega ning ehitusmääruste kehtestamisega piiratakse isikute põhiõigusi. Nõustun õiguskantsleriga. Ometi pole tehtud töö kasutu. Koguti ja süstematiseeriti andmebaas, mida saab kasutada üld- ja teemaplaneeringutes.

2006. aastal tuleb saavutada läbimurre planeerimisprotsessi muutmisel kiiremaks, läbipaistvamaks ja selgetele kriteeriumidele toetuvaks. Mida liigne keerukus ja vastuolulisus endaga kaasa toovad, näitab ilmekalt olukord, kus 2005. aastal sai Harjumaal ehitusloa ca 1200 elamut Tallinna 350 vastu. Selline olukord ei tohi kesta. Tallinnas tuleb linnaruumi korrastamiseks kasutada kõiki majandusliku tõusu võimalusi.

Hetkel kuum