22. oktoober 2015 kell 10:45

Puudulik leping jätab tööandja kaitseta

OÜ Logotrade tegevjuhi Anti Saluneemi sõnul on ettevõttel kogemus olemas, mis võib juhtuda, kui asjaajamine pole piinlikult korrektne - firmal oli töövaidlus ühe oma endise töötajaga,  Foto: Eiko Kink

Mikrofirmal pole otstarbekas personalispetsialisti palgal hoida, seetõttu on personaliküsimused sageli delegeeritud kas raamatupidajale või tegeleb nendega firmajuht. Paraku ei pruugi see olla kõige parem lahendus.

Töötajatega ebapädevalt sõlmitud lepingute tulemusena pole haruldased juhtumid, kus ettevõttes koolituse saanud töötaja asub tööle hoopis konkureerivas firmas või usalduse kaotanud töötajat pole võimalik vallandada, kuna töölepingu kohaselt puudub selleks alus. 

Reklaamteenuseid pakkuva OÜ Logotrade tegevjuhi Anti Saluneemi sõnul nõuab personalitemaatika jooksvat tähelepanu. Seadusandlus täieneb kogu aeg, töötajaid tuleb kanda registrisse ning kogu dokumentatsioon peab olema korras, kuna tagantjärele midagi taastada on väga raske.

"Väikefirmadel oleks seetõttu mõttekas personaliteenus sisse osta, seda enam, et see ei maksa ülemäära palju," märkis Saluneem, kelle sõnul paljud ettevõtted on kombineerinud raamatupidamise ja personalitöö. "Kuid kuna olemuslikult on tegemist erineva ala spetsialistidega, siis mina soovitaks küll neid lahus hoida," lisas ta.

Saatan peitub detailides

OÜ-l Logotrade on ka endal kogemus, mis võib juhtuda, kui asjaajamine pole piinlikult korrektne. Firmal oli töövaidlus ühe oma endise töötajaga, kes sai töövaidluskomisjonis osalise õiguse, kuna ettevõte polnud saatnud töösuhte lõpetamise teadet haiguslehel olnud töötajale tähitud kirjaga koju, vaid oli teavitanud töötajat, kui too oli käinud kontoris. Paraku ei kirjutanud töötaja lepingu lõpetamisele alla ja sellest saigi alguse töövaidlus.

"Väikesed detailid võivad ära rikkuda kogu protsessi," märkis Saluneem, kes on tagantjärele targem.

Logotrade ostab üksikuid spetsiifilisi personaliteenuseid sisse, kuid firmas tegeleb personalitemaatikaga jooksvalt ka palgaline inimene.

"Mikroettevõtjad võiksid personaliteenust sisse osta, nagu ostetakse sisse ka turundus- ja muid spetsiifilisi teenuseid," märkis Saluneem. "Kuna Eestis on personalispetsialistide ületootmine, siis mina julgustaks neil personalitöötajatel, kes pole endale rakendust leidnud, endale mikroettevõtet tegema, et teenust pakkuda," soovitas Saluneem.

Personalijuhtimise fookuses on uute inimeste tööle võtmine ja olemasolevate hoidmine.

Ametikoht. Enne uute töötajate tööle võtmist tee töö kohta analüüs, määrates kindlaks ametikoha loomise eesmärgi, täitmist vajavad tööülesanded ning ametikohal töötavatele isikutele esitatavad nõuded. Mõtle läbi kõik tegevused ja ülesanded, nende sooritamiseks kuluv aeg ning vajalikud töövahendid. Kaalu, kas on otstarbekam tegevus sisse osta, ise teha või töötaja palgata.

Tööleping. Kui inimene on ametikohale leitud, tuleb sõlmida korrektne tööleping, millega on kaitstud nii tööandja kui ka töövõtja huvid ning mille sõlmimisel on lähtutud töölepinguseadusest.

Isikuandmed. Tööandjal tuleb meeles pidada, et kuna paljud personalidokumendid sisaldavad isikuandmeid, peab personaliandmetega töötav inimene tagama isikuandmete kaitse.

Töökorraldusreeglid. Tähtis dokument on ka töökorraldusreeglid. On esinenud olukordi, kus sõpruskond on asunud ühiselt ettevõtet tegema, kuid hiljem tekivad ärakasutamised ja siis on kedagi raske korrale kutsuda, kuna puuduvad ühtselt kokkulepitud reeglid. Ettevõttes tuleb seetõttu fikseerida ühine käitumisraamistik ning uusi töötajaid sellega tutvustada.

Töökeskkond. Töötajate tervise ja töövõime säilimiseks tuleb luua tervislik ja ohutu töökeskkond, milleks peab ettevõte tegema riskianalüüsi, mis leiab töökeskkonnas ohud, mis võivad tekitada kahju töötaja tervisele või keskkonnale. Riskianalüüsi võib teha tööandja, kuid selle võib teenusena ka sisse osta. Ise tehes võidakse olla ümbritseva töökeskkonnaga sedavõrd harjunud, et ei osata kõiki ohte märgata. Tavapärane on ka nende ohutegurite, millega pidevalt kokku puututakse ja millega ollakse "harjunud", alahindamine.

Allikas: Tiit Kruusalu, tööinspektsioon, EAS

OÜ METI personaliabi ongi üks personaliteenuseid pakkuvatest firmadest, kelle põhiklientuuri moodustavad peaasjalikult väike- ja mikroettevõtted. "Väikeettevõtjatel on vähe ressurssi ning nad keskenduvad raha teenimisele, mistõttu laitmatu dokumentatsiooni kasutusele võtmine ja selle järgimine tundub paljudele liigse kuluna," rääkis ettevõtte juhatuse liige Tiit Kruusalu. "Ja nii tegeletakse sellega, kui tekib probleem või inspektor on juba majas," lisas ta.

Kruusalu sõnul saaks paljusid probleeme ennetada korraliku dokumentatsiooniga. "Kui asju tehakse ainult tööinspektori rõõmuks, siis loomulikult need koormavad ettevõtjat, kuid kui dokumendid seatakse sisse nii, et neist on abi ja tuge, siis on täidetud nii ettenähtud nõuded kui ka tööandjad on kaitstud," selgitas ta.

Ebakorrektsus tekitab probleeme

Probleemid saavadki alguse juba inimese töölevormistamisel - paljud väikeettevõtjad võtavad internetist suvalise tüüptöölepingu, lisades sinna vaid palganumbri. Isegi kui lepingusse lisatakse ka tööandjat kaitsvad punktid, võidakse teha seda õigustühisel moel.

Kruusalu on esindanud vaidlevaid osapooli ka töövaidluskomisjonis - tema klientide hulka on kuulunud ettevõtteid ja töövõtjaid. Kruusalu sõnul oleks enamiku probleemidest saanud ära hoida, kui dokumendid oleksid korrektsed.

"Võtame näiteks kasvõi konkurentsipiiranguga. Minu praktikas on näited, kus töölepingusse pole üldse töötaja konkurentsipiirangut sisse kirjutatud või on see lisatud õigustühisel viisil," rääkis Kruusalu. "Kui töötaja läheb hiljem konkurendi juurde tööle, ei saa tööandja enam midagi ette võtta," märkis ta.

Kruusalu sõnul on kõige hullem, kui värskelt koolitatud töötaja läheb minema, sest ka koolitusleping on vigaselt sõlmitud. "Ja kui ärisaladus pole korralikult töölepingusse sisse kirjutatud, siis ei saa usalduse kaotanud töötajat hiljem ka vastutusele võtta," tõi Kruusalu näite. 

Soovitusi töötajate hoidmiseks

Töötajad jäävad ettevõttesse kauemaks, kui neil aidatakse kohaneda töö ja töökohaga.

Uuele töötajale tuleb anda piisavalt infot töö ja organisatsiooni kohta.

Vajadusel tuleb uut töötajat koolitada valdkonnas, mis võimaldab tal töökohustustega edukalt hakkama saada.

Anna töötajale selge sõnum, mida temalt oodatakse.

Suhtle oma töötajatega järjepidevalt.

Loo ettevõttes läbipaistev ja selge tasustamissüsteem.

Anna töötajale teada, millised on ettevõtte pakutavad lisaväärtused.

Lahkumiste ennetamiseks analüüsi töötajate lahkumispõhjusi.

Ettevõtte hea maine säilitamiseks ja töövaidluste vältimiseks tuleb korrektselt korraldada ka töösuhte lõpetamine.

Allikas: EAS

Ka teine äärmus on halb

Teise äärmusena lisatakse Kruusalu sõnul töölepingusse sätteid, mis on ilmselgelt ülepingutatud ja seega õigustühised. Üks drastilisematest näidetest oli Kruusalu praktikas olukord, kus kaupluse omanik oli töölepingusse kirjutanud, et kõik tööga seonduv on ärisaladus. "Lepingu järgi oleks olnud ka kaupluse lahtiolekuajad ärisaladus," märkis ta.

Kruusalu rõhutas, et paljud probleemid saavad alguse ebakorrektsetest lepingutest, mis loovad hea pinnase mitmetimõistetavuseks. Näiteks puhkused - kui töölepingus pole määratud teisiti, peab töötaja saama puhkust 28 päeva järjest. Kui aga firma töökorraldus ei võimalda töötajatele puhkust korraga anda, tuleb see fikseerida ka töölepingus, sest kui hiljem soovib tööandja seda ühepoolselt määrata ja töötaja pole nõus, jääb õigus töötajale.

Kruusalu soovitas enne kellegi tööle võtmiset pöörduda ettevõtjal personalifirma poole, sest see ühekordne kulu võib tulevikus ära hoida nii mõnegi probleemi.

"Kui dokumentatsioon on rajatud valedel alustel, on probleemid sellesse sisse kodeeritud ning paraku on tööandjaid, kes astuvad ikka ja jälle ühe ja sama reha otsa," rääkis Kruusalu. Tema sõnul on siiski aasta-aastalt järjest rohkem ka neid ettevõtjaid, kes soovivad lasta oma personalipoliitika spetsialistil üle vaadata.

POÜ Majanduspartner konsultandi Toomas Türnpuu sõnul pöördutakse ka nende poole valdavalt siis, kui probleem on juba majas. Väikefirmadel on tema hinnangul peamine probleem dokumentide vormistamise korrektsuses, kokkulepetest kinnipidamises ning vääritimõistmistes, kus osapooled tõlgendavad kokkulepitut erinevalt.

Ka Türnpuu sõnul võiks suurem osa probleemidest olemata olla, kui dokumentide koostamisel oleks oldud kohe alguses korrektsed.

Autor: Sander Silm, kaasautor (Õhtuleht)

Hetkel kuum