Hannes Sarv • 20 jaanuar 2014

Facio pääses krimkaristusest

Riigikohus tühistas alamate astmete süüdimõistvad kohtuotsused OÜ Räga ja sellest jagunenud Facio Ehituse OÜ osas, sest Räga on tänaseks kustutatud ning Facio Ehituse karistamiseks Räga süütegude eest puudub seaduslik alus.

Seetõttu pääsesid need Toomas Trompi enamusosalusega ettevõtted alamas kohtuastmes mõistetud rahalisest karistusest, mis Räga puhul olnuks 15 344 ja Facio Ehituse puhul 46 033 eurot. Riigikohus mõistis riigilt Facio Ehituse kasuks välja ka 2238,60 eurot kassatsioonimenetluses valitud kaitsjatele makstud tasu katteks.

Kohtuasi puudutas aastaid 2004 kuni 2007, mil Räga asemel toimetas veel Facio Ehituse AS. Süüdistuse järgi esitas firma käibedeklaratsioonides ning tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmeid. Kokku jäi selle tulemusel riigile maksutuluna laekumata 851 000 eurot.

Valeandmete esitamine seisnes selles, et firma töötajad kajastasid maksukohustuse vähendamise eesmärgil Facio raamatupidamises erinevate äriühingute nimel vormistatud fiktiivseid arveid. Arvetel märgitud kaupu ja teenuseid Facio tegelikult ei soetanud.

Lisaks üles jäänud suurele maksusummale on Toomas Trompi, Riho Kalve, Kaido Saveljevi ning veel mõne kompanjoni osalusega firmasid iseloomustanud alltöövõtjatele maksmata arved ja pooleli jäetud riigihangetel võidetud tööd.

Osa rahast ümbrikupalgaks

Asja kriminaaluurimine selgitas, et otsesteks süüdlasteks oli 10 füüsilist isikut, Facio projektijuhid, kelle osas menetlus lõpetati oportuniteedi korras 2009. aasta juunis. Osaliselt kasutasid töötajad arvevabrikuid isiklikuks tarbeks kaupade ostmiseks – nii soetati muruniiduk, mööblit, kodutehnikat ja mootorrattaid. Kaks projektijuhti kasutasid fiktiivseid arveid aga selleks, et see hiljem sularahana tagasi saada ning selle arvelt töötajatele maksudest hoidudes tasu maksta. Facio Ehituse juhatus selgitas, et ei olnud töötajate sellisest käitumisest teadlik. Üks Facio juhatuse liikmetest Riho Kalve ütles detsembris, et tema maksuasjas mingit süüd ei näe.   

Ehkki otseste süüdlaste osas asi juba 2009. aastal lõpetati, läks kohtusse süüdistus firma osas. Kriminaalasja tõttu vana Facio Ehituse AS 2010. aastal jagunes ning probleemne kohtuasi jäeti vanasse Rägaks nimetatud firmassse. Prokuratuur ja ka alama astme kohtud leidsid, et vastutavad siiski nii vana kui jagunenud ehk uus Facio Ehituse. Harju maakohus mõistis mõlemad ettevõtted 2012. aastal süüdi osas, mis puudutas fiktiivsete arvete abil ümbrikupalga maksmist ja määras neile rahakaristuse. Ka Tallinna ringkonnakohus leidis, et mõlema ettevõtte osas on karistus põhjendatud.

Riigikohus: karistamiseks puudub alus

Riigikohus oma lahendis sellega ei nõustunud. Riigikohtu kriminaalkolleegium tõi välja, et vanast Faciost jagunenud uus Facio Ehitus kanti äriregistrisse pärast kuriteo toimumist ning seega puudus firmal süüteo toimepanemise ajal nii õigus- kui süüvõime ning seetõttu on tema karistamine seaduse järgi välistatud. „Asjaolu, et Facio Ehitus OÜ tekkis jagunemise tulemusena AS-st Räga, ei tähenda, et tegemist olnuks selle sama äriühinguga. Facio Ehituse OÜ on Facio Ehituse AS-i õigusjärglane, mitte aga sama õigussubjekt,“ seisab  otsuses. Kohus selgitas, et Facio Ehituse OÜ karistusõigusliku vastutuse seisukohalt pole tähendust asjaolul, et jagunemisel läks uuele ühingule üle kogu Facio Ehituse AS-i äritegevus. „Praegu puudub seaduses alus omistada ühe juriidilise isiku süütegu teisele juriidilisele isikule tulenevalt nende juriidiliste isikute majanduslikust identsusest, nt tulenevalt ettevõtte üleminekust,“ märkis riigikohus.

Seadus ei tööta tõhusalt

Siiski juhtis riigikohus tähelepanu sellele, et praegune seadus ei tööta. „Praegu võimaldab seadus juriidilise isiku jagunemise, ühinemise või likvideerimise abil vältida selle isiku karistamist või siis muuta karistamine ebatõhusaks põhjusel, et süüteo toime pannud juriidilise isiku majanduslik identiteet on karistamise hetkeks üle läinud mõnele teisele juriidilisele isikule,“ märkis kohus ja lisas, et vaevalt on selline regulatsioon vastavuses seadusandja eesmärkidega juriidiliste isikute karistusõigusliku vastutuse kehtestamisel. Kriminaalkolleegiumi hinnangul on seadusandjal võimalus olukorda parandada. „Näiteks on võimalik anda kriminaalasja menetlejale pädevus keelata kriminaalmenetluse tagamiseks teatud tingimustel ja ajaks kahtlustatavast või süüdistatavast juriidilise isiku ühinemine, jagunemine ja likvideerimine,“ seisis otsuses.

Riigikohus tühistas ka vana Facio Ehituse ehk Räga osas varem tehtud süüdimõistva otsuse, kuna firma on tänaseks registrist kustutatud. Räga pankrot kuulutati välja eelmise aasta suvel ning novembri alguses vara puudusel rauges. Maksuameti nõe ettevõtte vastu oli koos intressidega selleks ajaks kasvanud 1,3 miljoni euroni ja see kanti maha. Ehkki maksunõue on seotud sama kriminaalasjaga, muutusid saamata maksud sissenõutavaks juba tükk maad varem ehk mullu juunis, kui Räga ja maksuameti vaheline tsiviilvaidlus lõppes kohtus ettevõtte kaotusega. 

 

Hetkel kuum