Haapsallu kavandatakse uut veekeskust ja spaa-hotelli

1321-aripaev 18. märts 2014, 10:01

Osaühing Solid Union esitas Haapsalu linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise ettepaneku, et praegust Tagalahe ääres asuvat roostikuga kaetud vesist ala täita ja ehitada sinna 8 hoonega tervisekeskus. 

Hoonestusprojektide arendusega tegeleva osaühingu Solid Union juhatuse liikme ja osaniku Erko Reinmanni sõnul pole tal projekti tagamaade tutvustamise vastu midagi, kuid ta soovib enne ära oodata Haapsalu volikogu 28. märtsi istungi, kus firma ettepanekut arutatakse, kirjutab Läänlane. 

Solid Union on oma taotluses märkinud, et soovib linnale kuuluva sotsiaalmaakrundi jagamist nii, et moodustataks omaette 105 029 m2 suurune äri- ja üldmaakrunt. Hoonestusala pinnaks soovitakse 29 695 m2 suurust ala, et ehitada planeeritavale krundile 8 uut hoonet: spaa-hotell, sellega ühendatult veekeskus, eramute tüüpi puhkemajad ja kõlakoda. 

Kavandatavad ehitused on põhiliselt kahekorruselised, osaliselt lisandub kolmas korrus hotellile. Ülejäänud hoonestamata krundi osas on kavandatud maapinna täitmine ja see jääks avaliku kasutusega vabaaja veetmise alaks, selgub linnavalitsuse eelnõu seletuskirjast. 

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeritav ala looduslik haljasala/roostik – maakasutuse otstarvet  saab muuta üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. 

Ala asub Haapsalu muinsuskaitsealal – detailplaneeringu koostamise käigus tuleb koostada planeeringu muinsuskaitse eritingimused, mis kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.

Planeeritav ala asub ehituskeeluvööndis – kuna üldplaneeringuga kavandati ala säilitada madala roostikuna, kuhu ehitamist ei planeeritud, siis suurendati üldiselt linnades kehtivat 50m laiust ranna ja kalda ehituskeeluala kogu kõnealusele alale. Ehituskeeluala vähendamist saab linn taotleda vastuvõetud planeeringuga keskkonnaministrilt.

Maa-ala on üleujutatav, keskmise kõrgusega u 0 m, seega maa-ala kasutuselevõtmine puhkealana, hoonestatava alana on võimalik pärast suuremahulist maapinna täitmist. Vastavalt ehitusseadusele on ka maa-ala täitmine ehitamine, seega tehakse planeeringuga ettepanek kaotada täielikult ehituskeeluala planeeritava krundi ulatuses.

Planeeritav ala paikneb tundliku keskkonnaga alal, seetõttu on vajalik kaaluda strateegilise keskkonnamõju hindamise vajadust. Eelhinnang edastatakse kooskõlastamisele seaduses toodust lähtuvalt. Vajadusel algatatakse strateegiline keskkonnamõju hindamine, mis käsitleb planeeritava tegevuse keskkonnaalast mõju.

Haapsalu linn on omandanud Vaba 9 katastriüksuse Lääne maavanema 10.07.2008 korralduse alusel sotsiaalmaa sihtotstarbega. Maareformi seaduse kohaselt võib kohalik omavalitsus munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarvet muuta, nimetatud maad võõrandada, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata maavanema otsusega saadud maa korral üksnes keskkonnaministri loal. Pärast detailplaneeringu avalikustamist on linnal võimalik seda luba taotleda.

Planeeritavatele kruntidele ei saa määrata samaaegselt teiste sihtotstarvetega sotsiaalmaa alaliigi – üldkasutatava maa sihtotstarvet. Üldkasutatava maa on avalikuks kasutuseks, iseseisvat katastriüksust moodustav, üldjuhul hoonestamata maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned.

Vaba 9 on 321 895 m2 suurune 100% üldmaa sihtotstarbega linnale kuuluv kinnistu. Kinnistu hõlmab suure ala: algab Aafrika rannast, hõlmab puhastusseadmete  taguse ala, edasi piki Randsalu oja peal Talllinna maanteeni. Seoses vajadusega planeerida puhastusseadmete ümbrusse linna heakorra tagamisega seotud krunte, on juba menetluses Vaba 9 krundi planeering, mis käsitleb vaid puhastusseadmete ümbruses olevat maa-ala. Uue planeeringu algatamisel käsitletakse mõlemad alad ühe planeeringuga, kavandatakse praeguse väga suure krundi jagamine.

Kui algatatakse planeering ettepaneku alusel kavandada krunt spaa-hotelli tarbeks, siis planeeringu ala hõlmaks ka Vaba tänava äärset linnale kuuluvat üldmaakrunti Vee 19, kuna on vaja planeerida juurdepääsutänav, kõnniteed Vaba 9 krundini.

Kuna tegu on paljude piirangutega alaga, siis ei ole enne vastavate uuringute tegemist, avalikkuse arvamuse ära kuulamist, võimalik praegu kindlalt väita, et planeering on realiseeritav, kirjutatakse eelnõu seletuskirjas. Linnale on tehtud ettepanek, seda välja selgitada.

Linnavolikogu arutab eelnõu 28. märtsi istungil.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
18. March 2014, 10:01
Otsi:

Ava täpsem otsing