4. jaanuar 1998 kell 22:00

Holland

Hollandis on konstitutsiooniline monarhia pika demokraatliku traditsiooniga. Valitsus asub Haagis. Parlament koosneb kahest kojast. Ülemkoja 75 liiget valitakse 13 maakonna nõukogu poolt, alamkoja 150 saadikut valib rahvas. Alamkoja võim on oluliselt suurem ning see teostab ka parlamentaarset kontrolli valitsuse üle.

Hollandi edu võtmeks on suures osas tema geograafiline asukoht. Rotterdam, mis asub kolme suure jõe suudmes, on maailma üheks suuremaks sadamaks, kustkaudu kulgeb kaupade transiit Saksamaale ja Kesk-Euroopasse.

Ulatuslikud nafta- ja gaasivarud teevad Hollandist Euroopa Liidu ühe juhtiva gaasitootja ja -eksportija.

Piirangud raha ja kapitali liikumisele on väga väikesed. Välisettevõte, kes soovib soetada või asutada Hollandis ettevõtte, peab sellest teavitama Hollandi keskpanka -- kas otse või oma kommertspanga kaudu. Dividendide, kasumi, intressi, laenude tagasimaksete ja teiste maksete liikumist riigist välja ei piirata.

Holland ei maksusta välisinvestorite tulu Hollandi ettevõtete väärtpaberite võõrandamisest, v.a olulise osaluse puhul. Mitteresidentidele pole piiranguid kinnisvara soetamisel.

Hollandi peamiseks eeliseks on maksusüsteem, mis on eriti soodne välisettevõtetele ja välisinvestoritele.

Peamisteks vormideks on piiratud vastutusega ühingud, usaldusühing ja täisühing, välisettevõtte filiaal ja füüsilisest isikust ettevõtja.

Kõige levinumateks piiratud vastutusega äriühingu vormideks on aktsiaselts (N.V.) ja osaühing (B.V.). Osaühingul võib olla ka üksainus aktsionär, resident või mitteresident, miinimumkapitali nõue on 40 000 kuldnat. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 100 000 kuldnat. Osaühingu ja akstiaseltsi kohta kehtiv regulatsioon on suures osas sama. Peamiseks erinevuseks on, et aktsiaseltsil võivad olla nii nimelised kui ka esitajaaktsiad.

Ettevõtte asutamiseks on vajalik notariaalselt kinnitatud asutamisotsust ja põhikirja. Notar peab eelnevalt kooskõlastama põhikirja projekti justiitsministeeriumiga. Asutamisel peab olema tasutud 20% kapitalist.

Välismaa äriühing võib Hollandis asutada ka filiaali, mis on seotud vaid väheste formaalsustega. Filiaali juhatajad ei pea olema Hollandi residendid. Üldjoontes kehtivad filiaalidele samad nõuded, k.a maksureeglid, mis Hollandi ettevõtetele.

Tulumaksuga maksustatakse residendist äriühingute tulu ning mitteresidendist ettevõtja või organisatsiooni tulu Hollandis toimunud ettevõtlusest. Tulumaksu määr on 40% tuludelt, mis ulatuvad kuni 250 000 kuldnani ja 35% ülejäänud summalt.

Maksustatava tulu hulka kuuluvad kõik tulu liigid, olenemata nende tekkimise viisist ja asukohast.

Amortisatsiooni arvestatakse reeglina lineaarsel meetodil:

- hoonetele 33--55 aastat;

- seadmetele 5--10 aastat;

- kontoritehnikale ja inventarile 3--10 aastat;

- sõidukitele 3--5 aastat.

Ühe aruandeperioodi kahjumit on lubatud maha arvata järgneva kolme aasta maksustatavast kasumist või edasi kanda 8 aasta jooksul.

Ettevõtete grupp, tingimusel, et emaettevõtte osalus on vähemalt 99%, võib olla maksustatud ühiselt. Selle tulemusena liidetakse grupi ettevõtete tulemid ühte ning suurem kasum alandab tulumaksu määra.

Hollandi ettevõte peab kinni pidama 25% tulumaksu dividendide väljamaksmisel aktsionäridele (v.a osaluse vabastuse puhul). Tulumaksu ei peeta kinni väljamaksetelt Euroopa Liidu ettevõttele juhul, kui see omab vähemalt 25% väljamakset tegevas ettevõttes.

Mitteresidentidele makstavatelt intressidelt ja royalty'telttulumaksu kinni ei peeta.

Osaluse vabastuse (participation exemption) alusel on Hollandi ettevõtte poolt saadud dividendid ja tulu osaluse võõrandamisest vabastatud tulumaksust tingimusel, et:

- ettevõte omab vähemalt 5% sissemakstud kapitalist;

- ettevõte ja tema omandis olev ettevõte ei ole investeerimisfond;

- osalus ei ole lühiajaline investeering.

Euroopa Liitu mittekuuluva ettevõtte puhul peab olema täidetud veel kolm tingimust:

- omandis olev ettevõte peab oma riigis olema maksustatud tulumaksuga;

- investeering sellisesse ettevõttesse ei saa olla passiivne portfelliinvesteering;

- tütarettevõte ei tohi olla passiivne investeerimisfirma.

Üksikisikud, kes on maksustamise seisukohalt Hollandi residendid, on maksustatud kogu nende tulu osas, mis on saadud ettevõtlusest, töötasudest ja kapitali juurdekasvult.

Mitteresidendid peavad tasuma tulumaksu Hollandist saadud tulult.

Nii residentidele kui ka mitteresidentidele kehtivad ühesugused progresseeruvad tulumaksu määrad 38,4% kuni 60%. Esimene osa, mida maksustatakse 38,4%, sisaldab ka sotsiaalmaksu, mida mitteresidendid reeglina ei maksa.

Tulu olulise osaluse võõrandamisest Hollandi ettevõttes maksustatakse 20% tulumaksuga.

Tulust on lubatud maha arvata maksuvaba miinimum, töövõimetuse ja õnnetusjuhtumite kindlustuspreemiad (v.a elukindlustus), laenuintressid, alimendid, maksed pensionifondi, teatud koolituskulud.

Residentidel tuleb tasuda 0,8% suurune netovara maks. Maksuvabade varade hulka kuulub mööbel, kunstiteosed ning investeeringud pensionifondidesse ja kindlustuspoliisidesse. Abielupaaride vara maksustatakse ühiselt.

Mitteresidentidel tuleb varamaksu tasuda Hollandi püsivale tegevuskohale (filiaalile) kuuluvalt varalt ning Hollandis asuvalt kinnisvaralt ja hüpoteekidelt Hollandis asuvale kinnisvarale.

Käibemaksu (BTW) määr on 17,5%. Käibemaksuga maksustatakse kaupade ja teenuste käivet ning kaupade importi Hollandisse. Alandatud käibemaksu määr 6% kehtib kindlaksmääratud kaupadele, näiteks toiduained.

Nullmääraga maksustatakse eksporti, teenuseid, mis on osutatud mitteresidentidele Hollandis, rahvusvahelisi transporditeenuseid ja tehinguid tolliladudes.

Hetkel kuum