4. detsember 2013 kell 21:00

Elektriohutusega ei mängita

Justiitsministeeriumis ette valmistatud uue ehitusseadustiku eelnõu jõustumise korral lõpeks praeguse elektriohutusseaduse kehtivus. See tooks kaasa elektriehitusturu ilmselge alareguleerituse koos sellest tulenevate riskidega inimeste elule ja varale. Sellist valedele põhimõtetele rajatud eelnõu ei tohi valitsus parlamenti saata ning elektriohutusseadus peab kehtima jääma.

Valitsuskoalitsiooni üks püha lehm on põhimõte, et maksudega ei mängita. Samas paneb imestama, kui kergekäeliselt lasevad needsamad poliitikud mängida oma juhitavate ministeeriumide ametnikel seadustega, mis vahetult puudutavad kõigi inimeste elu, tervist ja vara.

Liiga palju õnnetusi. Isegi praeguse pika ja põhjaliku elektriohutusseaduse regulatsiooni tingimustes on meie elektriohutuse olukord väga alarmeeriv.

Aastatel 2010–2012 juhtus Eestis 340–371 elektriga seotud tuleõnnetust aastas, seega keskmiselt üks elektrist põhjustatud tulekahju päevas. Surmaga lõppenud elektriõnnetusi on Eestis suht­arvuna ligi neli korda rohkem kui Soomes. Seda on selgelt liiga palju.

Eestis tegeletakse juba 2007. aastast ELi tellimusel seaduste lihtsustamise ja lühendamise ehk kodifitseerimisega. Selle eesmärk on teha seadusi üldisemateks ja universaalsemateks ning reguleerida spetsiifilisi küsimusi õiguslike alamaktidega (ministri määrused jmt).

Ilmselt võibki selline lähenemisviis olla paljudes eluvaldkondades mõistlik, ent kindlasti mitte elektriehituses. Seal tuleb inimeste elu, tervise ja vara kaitseks piirata ka teatud põhiseaduslikke õigusi (keeld elektriehitise kaitsevööndisse sisenemiseks, keeld töötada elektrierialal ilma vastavate pädevustunnistusteta jpm). Meie ­õigusruumis peavad aga kõik inimeste või ettevõtjate põhiseaduslikke õigusi piiravad sätted tulenema seadustest.

Hoiatuskiri valitsusele. Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit ja Elektriohutusnõukoda on aastaid väga erinevatel otsustus­tasanditel selgitanud, et spetsiifilisi seadusi ei tohi liiga ümmarguseks ja lühikeseks teha. Kuna meie seniste ettepanekutega pole arvestatud, saatsime nüüd ohusõnumi ja hoiatus­kirja otse valitsusele: peatage praakeelnõude parlamendi menetlusse andmine!

Praegu kehtiv on elektriohutusseadus on vaja muutmata kujul jõusse jätta, mitte asendada seda ebamäärase ehitusseadustikuga ega praegusel hetkel isegi veel olematute määruste või muude alamaktidega.

Hetkel kuum