13. november 1996 kell 22:00

Hansa Rahaturufond

Hansa Rahaturufond on Eesti Vabariigis registreeritud avatud lepinguline investeerimisfond, mis taotleb maksimaalset kapitalikasvu lühemas ajaperspektiivis, investeerides eelkõige Balti vabariikide rahaturu instrumentidesse. Fond emiteerib vahendite kaasamise eesmärgil ühetüübilisi osakuid, mida ta on kohustatud esimesel nõudmisel tagasi ostma. Fond alustab oma tegevust Eestis kavatsusega edaspidi, kui olud on selleks soodsad, laiendada tegevust teistesse Balti riikidesse.

Hansa Rahaturufond on asutatud 18. juulil 1996. aastal. Tegevust alustas fond käesoleva aasta 1. novembril. Fond emiteerib osakuid nominaalväärtusega 1000 krooni ja maksab vastavalt fondi tootlikkusele kord kuus fondi osakute omanikele intressi. Fondi haldav ettevõtte on seadnud eesmärgiks hoida fondi tootlikkust kõrgemal kui pankade pakutav kolme kuu deposiidi intressimäär, mis praegu on keskmiselt 7--7,5%.

- Hansa Rahaturufondi investeeringuid haldab Hansa Aktivate Juhtimise AS, kellele fond maksab selle eest igakuist haldustasu. Fondi depoopangaks on Hansapank.

- Fondi osak on nimeline väärtpaber, mis eksisteerib elektroonilisel kujul ja mis tõestab fondi osaniku õigust proportsionaalsele osale fondi varadest. Kõik fondi osakud on võrdsed.

- Fondi varad paigutatakse nii avalikult noteeritavatesse kui mittenoteeritavatesse võlakirjadesse, vekslitesse ja muudesse rahaturu instrumentidesse. Fond võib võtta valuutapositsioone ja investeerida välismaale. Kuni 25% fondi varade puhasväärtusest võib fond investeerida tuletisväärtpaberitesse. Varade paigutamisel teeb fondi haldav ettevõte tihedat koostööd fondi depoopanga Hansapangaga, eriti selle treasury- 'ga.

- Fondi tegevusega seotud riskid:: 1) valuutarisk -- erinevatesse riikidesse investeeritakse nende riikide koduvaluutas, mille väärtus investori koduvaluuta suhtes võib muutuda;: 2) turgude areng -- Balti riikide väärtpaberiturud on suhteliselt vähe arenenud ja ebalikviidsed;: 3) turgude reguleeritus -- erinevad normid ja standardid võivad raskendada investeeringute hindamist erinevates Balti riikides;: 4) poliitiline ja majanduslik risk -- piirkonna riikide poliitiline ja majanduslik olukord on alles kujunemisjärgus ning kergesti mõjutatav;: 5) fondi edukas tegutsemine võib sõltuda mitmesuguste lubade ja litsentside saamisest vastavatelt reguleerivatelt organisatsioonidelt.

- Fondi auditeeritakse kord aastas ja auditi tulemused on tutvumiseks saadaval 4 kuud pärast fondi rahandusaasta lõppu. Fondi audiitoriks on audiitorbüroo Toomas Villems.

Hetkel kuum