25. november 2001 kell 22:00

Riigikontrolli hinnang õppelaenusüsteemile

Regulatsioonid õppelaenu tagatise, riigitagatise planeerimise ja kommertsintressi määramise osas on ebaselged.

Õppelaenu andmise regulatsioonid võimaldavad laenu andmist ebapiisava tagatise alusel, millest ei ole hiljem võimalik riigile ületulnud nõudeid rahuldada.

Puuduvad riigieelarves õppelaenude riigitagatiseks määratava raha planeerimise alused. Riigitagatist on aastate jooksul realiseeritud oluliselt rohkem, kui esialgselt riigieelarves ette nähti.

Õppelaenu regulatsioonid ei sätesta kommertsintressi mõistet ega selle määramise aluseid. Siiani on kommertsintressimäär rahandusministri ja pankade vahel kokku lepitud enne õppeaasta algust.

Puuduvad piisavad sisekontrollimeetmed, välistamaks õppelaenu saamist mittelaenuõigusliku isiku poolt.

Õppelaenu väljastavad pangad haridusministeeriumist elektrooniliselt edastatud õppelaenuõiguslike isikute nimekirjade alusel, kuigi õppelaenu andmise ja tagasimaksmise korra kohaselt tuleb õppelaenu taotlejal esitada laenuandjale õiend õppeasutuses õppimise kohta.

Õppeasutuste poolt haridusministeeriumile esitatud andmeid õppelaenuõiguslike isikute kohta ei ole ministeeriumil võimalik millegagi võrrelda, andmete õigsust saab ministeerium kontrollida ainult teenistusliku järelevalve korras.

Riigitagatise realiseerimisel on oluline kontroll pankade tegevuse üle laenude õigeaegsel sissenõudmisel. Tähtis on, et pangad teavitaksid laenusaajaid ja käendajaid võlgnevuse tekkimisest õigeaegselt.

Rahandusministeerium ei kontrolli pankade poolt tasumiseks esitatud intressi vahesumma õigsust ega analüüsi taotlustes toodud laenujäägi arvestuse õigsust. Ministeerium ei ole piisavalt põhjalikult kontrollinud pankade tegevust õppelaenude sissenõudmisel. Rahandusministeeriumi aruandluses ei ole kajastatud riigi poolt võetud tulevaste perioodide kohustusi ega nõudeid.

Ministeeriumi raamatupidamisarvestuses ei ole kajastatud nõudeid varem kehtinud korra kohaselt Hansapanga (Hoiupanga) poolt riigieelarve vahenditest antud laenude jäägi osas.

Täistekst: www.riigikontroll.ee

Hetkel kuum